Lucht, water & geluid

Lucht, water & geluid

Samen zijn we verantwoordelijk voor het behoud van een veilig en schoon milieu. Hiervoor heeft de overheid regels opgesteld. Het lozen van (vervuild) water of het onttrekken van grondwater, kan veel invloed hebben op ons milieu. Zware industrie en verkeersstromen zoals wegverkeer en vliegverkeer hebben veel invloed op het milieu en de luchtkwaliteit. Wij adviseren onze opdrachtgevers over luchtkwaliteit en zien toe dat bedrijven de norm qua uitstoot niet overschrijden.

  • Grondwater onttrekken

    Check bij het Omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft of melding moet doen.

  • Gezonder vergunnen

    Samen met bewoners en bedrijven onderzoeken wij hoe we kunnen zorgen voor schonere lucht in onze regio.

Veelgestelde vragen over lucht, water & geluid

Voor lozingen op de riolering (indirecte lozing) is de gemeente waarin u wilt lozen uw aanspreekpunt.

Voor vragen over het onttrekken van grondwater en lozen in oppervlaktewater kunt u terecht bij uw waterschap.

Voor klachten of meldingen over vervuild oppervlaktewater kunt u terecht bij uw waterschap.

Vind informatie over lucht, water & geluid

Geuroverlast door bedrijven

Bedrijven hebben voor veel bedrijfsprocessen een vergunning nodig of moeten een melding doen. De ODRN behandelt deze vergunningaanvragen voor bedrijven in de regio Nijmegen. Bij het behandelen van deze aanvragen kijkt de ODRN goed naar de geuroverlast die het bedrijfsproces kan veroorzaken in de omgeving.

Luchtkwaliteit

Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit. Zo worden burgers beschermd tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De ODRN controleert of bedrijven zich hieraan houden.

Bouwlawaai

Wanneer heeft u een geluidsontheffing bouw- en slooplawaai nodig?

Geluidsoverlast

De ODRN controleert of bedrijven zich aan de regels voor geluid en geluidsoverlast houden.
  • Omgevingsdienst Regio Nijmegen

    Onze medewerkers controleren of bedrijven voldoen aan de bouw- en milieuregels. Daarnaast adviseren wij inwoners en bedrijven als zij gaan bouwen of verbouwen. Zo zorgen we samen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.