Lucht, water & geluid

Lucht, water & geluid

Samen zijn we verantwoordelijk voor het behoud van een veilig en schoon milieu. Hiervoor heeft de overheid regels opgesteld. Het lozen van (vervuild) water of het onttrekken van grondwater, kan veel invloed hebben op ons milieu. Zware industrie en verkeersstromen zoals wegverkeer en vliegverkeer hebben veel invloed op het milieu en de luchtkwaliteit. Wij adviseren onze opdrachtgevers over luchtkwaliteit en voeren geurmetingen en emissiemetingen uit.

  • Grondwater onttrekken

    Check bij het Omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft of melding moet doen.

Veelgestelde vragen over lucht, water & geluid

Voor lozingen op de riolering (indirecte lozing) is de gemeente waarin u wilt lozen uw aanspreekpunt.

Voor vragen over het onttrekken van grondwater en lozen in oppervlaktewater kunt u terecht bij uw waterschap.

Voor klachten of meldingen over vervuild oppervlaktewater kunt u terecht bij uw waterschap.

Vind informatie over lucht, water & geluid

Legionella

Legionella is een bacterie die groeit in water dat een temperatuur heeft tussen de 20 en 50 graden Celsius.

Geuroverlast door bedrijven

Bedrijven hebben voor veel bedrijfsprocessen een vergunning nodig. De ODRN behandelt deze vergunningaanvragen voor bedrijven in de regio Nijmegen. Bij…

Luchtkwaliteit

Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit. Zo worden burgers beschermd tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De ODRN controleert of bedrijven zich hieraan houden.

Geluidsoverlast

De ODRN controleert of bedrijven zich aan de regels voor geluid en geluidsoverlast houden.
  • Omgevingsdienst Regio Nijmegen

    Onze medewerkers controleren of bedrijven voldoen aan de bouw- en milieuregels. Daarnaast adviseren wij inwoners en bedrijven als zij gaan bouwen of verbouwen. Zo zorgen we samen voor een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.