Gezonder vergunnen

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen onderzoekt in opdracht van provincie Gelderland, gemeente Beuningen en gemeente Nijmegen hoe we de lucht in en rond industrieterrein Nijmegen-West en Weurt verder kunnen verbeteren. Dat doen we samen met bedrijven en in samenspraak met bewoners. Dit project heet ‘Gezonder vergunnen, samen werken aan schonere lucht’.

Een luchtfoto van het industriegebied bij West Weurt in Nijmegen

Het onderzoek is gericht op de bedrijven die relatief veel stikstofoxiden (NOx) en/of fijnstof uitstoten. De betreffende bedrijven zijn hierover geïnformeerd. Luchtverontreiniging van fijnstof en stikstofuitstoot kan gezondheidsschade veroorzaken. Samen met de bedrijven bekijken we kansen en mogelijkheden om de uitstoot verder te verminderen door te verduurzamen. Het project is een onderdeel van het Schone Lucht Akkoord dat door de opdrachtgevers gemeenten Nijmegen, Beuningen en de provincie Gelderland is ondertekend. Eén van de doelstellingen van dit akkoord is de uitstoot van schadelijke stoffen door de industrie te verminderen en te zorgen voor een gezonde en schone leefomgeving.  

Waarom doen we dit?

Nijmegen-West en Weurt (NWW) is het grootste binnenstedelijke industriegebied van Nederland. Het industriegebied ligt in de gemeente Nijmegen en de gemeente Beuningen. De bedrijven die hier staan, vallen onder het gezag van een van de gemeenten of van provincie Gelderland.  De gemeenten Beuningen en Nijmegen en provincie Gelderland hebben al diverse maatregelen ingevoerd om de luchtkwaliteit te verbeteren, onder andere op het gebied van industriële activiteiten. Met dit project kunnen we met elkaar extra stappen zetten om de werken aan schonere lucht in de regio. 

Wat is het doel van het project

De mogelijkheden voor bedrijven om de uitstoot te verminderen ontwikkelen zich snel. Sneller dan de wetgeving kan bijhouden. Met dit project willen we een methode ontwikkelen om bij vergunningverlening en handhaving te kiezen voor toepassing van best haalbare en presterende technieken. Daar betrekken we omwonenden en bedrijven bij om samen te zorgen voor een schonere en gezondere leefomgeving. 

De stappen

1. We maken een lijst met bedrijven waar mogelijkheden zijn om uitstoot te verlagen;
We hebben een selectie gemaakt van bedrijven in en rond Nijmegen West en Weurt die relatief veel schadelijke stoffen uitstoten. Bij deze bedrijven onderzoeken we welke maatregelen er mogelijk zijn om die uitstoot te verlagen. Met de meest kansrijke bedrijven gaan we in gesprek en onderzoeken we welke maatregelen er gerealiseerd kunnen worden.

2. We vernieuwen de omgevingsdialoog voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in Nijmegen-West en Weurt als manier waarop we met de omgeving communiceren;

3. We ontwikkelen een systematiek met een lijst van aandachtspunten bij het verlenen van een vergunning om te komen tot een vergunning met ‘scherpe’ emissie-eisen;

4. We verlenen (ontwerp)vergunningen voor bedrijven waarbij de ontwikkelde systematiek is toegepast.

Dit project richt zich op de vermindering van uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en fijnstof. Voor zover de gegevens bekend zijn, nemen we relevante stoffen zoals benzeen en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) mee. 

Klankbordgroep

Om de omgeving bij het project te betrekken werken we met een klankbordgroep. Deze is samengesteld uit 14 bewoners, bedrijven, ondernemers en organisaties in en rond Nijmegen-West en Weurt. In vier interactieve bijeenkomsten leggen we hen een aantal belangrijke keuzes in het project voor. We vragen om advies en delen resultaten en vervolgstappen van het project. Ook geven we inzicht in dilemma’s, mogelijkheden en effecten van de maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. In 2024 komt de klankbordgroep vier keer bij elkaar. Lees meer over de klankbordgroep.

Planning

Het project bestaat uit drie fasen van voorbereiding, uitvoering en evaluatie:

 • Mei 2024
  Afronding van de inventarisatie van mogelijke maatregelen bij bedrijven met relatief grote uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en/of fijnstof.
 • Oktober 2024
  Afronding onderzoek en gesprek over maatregelen bij bedrijven.
 • December 2024
  Nieuwe omgevingsdialoog.
 • In 2025
  Verlenen van (ontwerp)vergunningen voor bedrijven waarbij de ontwikkelde systematiek is toegepast.