Bodem

Bodem

Er zijn regels voor het veilig en milieuvriendelijk omgaan met de bodem. Deze regels zijn vastgelegd in verschillende wetten en besluiten zoals de Wet bodembescherming. U kunt hiermee te maken krijgen als u gaat bouwen of verbouwen, grond wilt toepassen, of een bedrijf heeft. De ODRN houdt in de gaten of de regels worden nageleefd.

Veelgestelde vragen over bodem

Is de verontreinigde grond in Nijmegen? Dan is de gemeente Nijmegen uw aanspreekpunt. U bent dan verplicht deze verontreiniging en sanering te melden.
Direct vervuilde grond in Nijmegen melden

Bekijk meer informatie

Voor 1970 werd voor het verwarmen van woningen en bedrijfspanden veel gebruik gemaakt van het stoken op olie. Deze brandstof werd opgeslagen in ondergrondse tanks. Heeft u zo’n tank op uw perceel? Meld dit dan bij ons. Als u de tank niet meer gebruikt bent u verplicht deze door een erkend bedrijf te laten verwijderen.

Als u een ondergrondse tank heeft, moet er ook meestal een bodemonderzoek worden gedaan. Om te zien of de bodem niet vervuild is.

Op de website Bodemloket.nl is al veel bodeminformatie te vinden. Daarnaast kunt u bij uw gemeente navragen of er gegevens bekend zijn over de bodemkwaliteit en het historisch gebruik van een stuk grond.

Hier zijn regels voor.

  • U heeft een meldplicht als u grond wilt toepassen door een grondverzetbedrijf.
  • U heeft geen meldplicht als u minder dan 25 kuub schone grond toepast.
  • U heeft geen meldplicht als particulier, als er geen professioneel bedrijf bij betrokken is.

Waar moet u zich melden?

U meldt grondtoepassingen bij het Meldpunt bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat.

Als bevoegd gezag vult u de gemeente in waar de grond wordt toegepast. Bij toepassing binnen een bedrijf vult u het bevoegd gezag voor de inrichting in. Bij toepassing op of in de waterbodem vult u de waterkwaliteitsbeheerder (waterschap of rijkswaterstaat) als bevoegd gezag in.

Vind informatie over bodembescherming

Bodeminformatie en bodemonderzoek

Waar moet u als inwoner of bedrijf rekening mee houden als u gaat bouwen of verbouwen?

Bodemverontreiniging melden

Voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond verontreinigen? Of is de bodem of grond al vervuild? Lees wanneer u melding moet doen bij de gemeente of provincie.

Hergebruik grond en bouwstoffen

Grond mag niet zomaar ergens anders worden toegepast. Dan krijgt u namelijk te maken met wet- en regelgeving.

Bodemsanering

Als eigenaar van een stuk grond bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze grond. U moet bodemvervuiling voorkomen en de verontreiniging die u veroorzaakt zo snel mogelijk en geheel verwijderen (saneren). 

  • Bodeminformatie opzoeken

    Vind informatie over de bodemkwaliteit.