Bodemsanering

In verband met de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2024 is ingegaan, kan de wet- en regelgeving gewijzigd zijn. Wij zijn druk bezig alle informatie op onze website aan te passen. Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden. Ziet u iets wat niet klopt? Mail het naar communicatie@odrn.nl.

Bent u van plan (graaf)werkzaamheden binnen een geval van ernstige bodemverontreiniging uit te voeren? Dan moet u dit melden.

Als eigenaar van een stuk grond bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze grond. U moet bodemvervuiling voorkomen en de verontreiniging die u veroorzaakt zo snel mogelijk en geheel verwijderen (saneren). 

U kunt ook aansprakelijk zijn voor verontreiniging uit het verleden

Normaal gesproken is de oorspronkelijke vervuiler aansprakelijk, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Hierbij geldt een verjaringstermijn van 30 jaar. Is dit termijn verstreken of is de vervuiler niet meer te achterhalen? Dan bent u meestal zelf verantwoordelijk voor de bodemsanering.

Waar moet men melden?

Bent u van plan (graaf)werkzaamheden binnen een geval van ernstige bodemverontreiniging uit te voeren? Dan moet u dit melden. De gemeenten en de provincie zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van grondstromen. Het toezicht en de handhaving van grondstromen in de gemeente Nijmegen wordt namens hen door de Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN) uitgevoerd. U dient een verontreiniging dan ook te melden bij de ODRN.

Hoe werkt een procedure?

In de provincie Gelderland kennen we drie instanties die bevoegd gezag zijn voor de Wet bodembescherming:

 • Gemeente Arnhem (voor eigen grondgebied);
 • Gemeente Nijmegen (voor eigen grondgebied);
 • Provincie Gelderland voor de rest van de provincie.

Uniforme bodemsanering

Bij een eenvoudige, uniforme bodemsanering kunt u kiezen voor de korte procedure van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Na een melding bij het bevoegd gezag, kunt u binnen vijf weken, en in sommige gevallen binnen 5 dagen, beginnen met de sanering.  Meer informatie over de procedure vindt u op de website van Bodem+.

Complexe bodemsanering

Bij een complexe bodemsanering, waarbij de maatregelen niet binnen de regels van het BUS vallen of waar maatwerk nodig is, geldt een procedure van vijftien weken. Na uw melding ontvangt u een beschikking. In deze beschikking staat of er wordt ingestemd met uw saneringsplan. Bij instemming worden de aanvullende voorwaarden in de beschikking vermeld.

Starten met een sanering melden

De start van een sanering moet u melden bij het bevoegd gezag dat de beschikking heeft verleend. Wilt u een sanering in de gemeente Nijmegen melden? Ga naar het meldingsformulier.

Op de website van Rijkswaterstaat kunt u zien of de aannemer en de milieukundig begeleider erkend zijn. Bodemonderzoeken of –saneringen die door niet-erkende bedrijven zijn uitgevoerd, neemt het bevoegd gezag niet in behandeling.

Bodemsanering evaluatie

De afronding van een sanering of van een fase van een sanering moet u binnen drie maanden na afronding melden. De Wet Bodembescherming bepaalt dat u ook meldingen over evaluatie en nazorg moet doen. Meldingen van het evaluatieverslag met mogelijk beperkte nazorg (lees: gebruiksbeperkingen) geeft u door aan ons. Meldingen van nazorg na sanering moet u melden aan provincie Gelderland.

Voorwaarden melding bodemsanering

Alle verplichte onderdelen van het evaluatieverslag vindt u in de Beleidsnota Bodem 2012. De voorwaarden waaraan uw melding moet voldoen zijn:

 • de sanering moet conform het saneringsplan en de provinciale beschikking uitgevoerd zijn. Als er is afgeweken van de beschikking, dan voegt u de correspondentie daarover als bijlage toe;
 • op een kaart zijn de uitgevoerde activiteiten (ontgravingen e.d.) aangegeven;
 • op een kaart zijn de eindmonsters aangegeven;
 • in tabellen zijn de analyseresultaten van de tussen- en eindmonsters (voor grond en grondwater) aangegeven inclusief toetsing;
 • op een kaart is de restverontreiniging (voor grond en grondwater) aangegeven;
 • op een kaart is aangegeven welke functies na saneren waar mogelijk zijn;
 • de gebruiksbeperkingen zijn beschreven;
 • de eindbemonstering moet plaatsvinden conform de Beleidsnota.

Indienen evaluatierapport en meldingsformulier

Bij het indienen van een evaluatieverslag stuurt u altijd een Evaluatie bodemsanering mee. Als nazorg nodig is, dient u gelijktijdig met het evaluatieverslag een nazorgplan in. In de Beleidsnota Bodem 2012 vindt u informatie over de inhoud en opzet van een nazorgplan. Hier vindt u meer informatie over het indienen van het evaluatierapport.