Privacyverklaring Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Omgevingsdienst Regio Nijmegen is een gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid, die is opgericht door 6 gemeenten en de provincie Gelderland en is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Mariënburg 75
Postcode: 6511 PS
Postadres: Postbus 1603
Postcode: 6501 BP
Plaats: Nijmegen
KvK nr.: 56645813
Telefoonnummer: 024 – 7517700
E-mailadres: info@ODRN.nl

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken.

De ODRN respecteert de privacy van alle opdrachtgevers, burgers, bedrijven en daarnaast gebruikers van de website. Wij dragen er daarom zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld, tenzij wij op basis van wetgeving verplicht zijn deze openbaar te maken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. Denkt u hierbij aan de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de dienstverlening van de ODRN. Wees u er dus van bewust dat de ODRN niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van de ODRN.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst de ODRN u naar de website van de AP.

Persoonsgegevens die de ODRN verzamelt

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die de ODRN van u kan verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adres of postbusgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw bedrijfs- of organisatienaam
 • Uw Kamer van Koophandelnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De ODRN kan in specifieke gevallen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over u verwerken.

Kinderen

De ODRN heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Waarom is het verwerken nodig?

Voor het verwerken van persoonsgegevens moet de ODRN doelen hebben bepaald.
De ODRN heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag, melding, klacht of verzoek;
 • Verzenden van een nieuwsbrief/informatie;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld om de dienstverlening uit te voeren;
 • Omdat u bepaalde gegevens zelf aan ons verstrekt.

De voorgaande doelen moeten gerechtvaardigd zijn. Daarvoor heeft de AVG zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

 1. Het algemeen belang;
 2. Het gerechtvaardigd belang;
 3. Vitale belangen;
 4. Op basis van een overeenkomst;
 5. Op basis van een wettelijke plicht;
 6. Op basis van toestemming.

Bij ieder doel, moet de ODRN een grondslag hebben om persoonsgegevens te mogen verwerken. De ODRN brengt op dit moment de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart in het zogenaamde ‘Verwerkingsregister ODRN’. In dit register beschrijft de ODRN welke (bijzondere en/of gevoelige) persoonsgegevens zij verwerkt, voor welke doeleinden en met welke grondslag.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen (profilering). Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ODRN) tussen zit. Denkt u hierbij aan een website van bijvoorbeeld een verzekeraar die aan de hand van de gegevens die u online invoert, een premie berekent.

Hoelang we gegevens bewaren

De ODRN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen. In het kader van specifieke wetgeving, zoals de Belastingwetgeving of de Archiefwetgeving, kan het zijn dat uw gegevens langer moeten worden bewaard.

Gegevens delen met derden/anderen

De ODRN verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven, tenzij de ODRN daartoe een bevoegdheid heeft op grond van bijvoorbeeld een wettelijke bepaling of in het kader van het algemeen belang.
Met organisaties waarmee wij samenwerken of die – in opdracht van de ODRN – uw gegevens verwerken, waar gegevens van u worden opgeslagen of aan worden verstrekt maken wij onder andere afspraken over het gebruik, bewaartermijnen en beveiliging daarvan (een verwerkersovereenkomst). De ODRN blijft echter verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Naast het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de primaire taak van ODRN (Vergunningverlening, toezicht en handhaving) gebruikt ODRN dergelijke gegevens ook voor het verbeteren van haar dienstverlening middels klantenonderzoek en het verbeteren van de kwaliteit van de data. ODRN mag dat ook op basis van de plicht tot het doen van verbetering van de kwaliteit zoals vastgelegd in de door de provincie Gelderland vastgestelde “Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving” (gerechtvaardigd belang).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens, verwerkt door de ODRN in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk indienen of een e-mail sturen naar FG@ODRN.nl.
De ODRN zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek reageren. Indien het verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan deze termijn worden verlengd met twee maanden.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ODRN en u hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Indienen klacht

De ODRN wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat de ODRN niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
De website van ODRN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ODRN verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op via FG@ODRN.nl.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Bij de ODRN is de heer G. Guis de functionaris gegevensbescherming, en deze is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het e-mailadres van de FG van de ODRN is FG@ODRN.nl.

– Deze privacyverklaring is van juni 2021 –