Bodemverontreiniging melden

In verband met de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2024 is ingegaan, kan de wet- en regelgeving gewijzigd zijn. Wij zijn druk bezig alle informatie op onze website aan te passen. Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden. Ziet u iets wat niet klopt? Mail het naar communicatie@odrn.nl.

Werkt u met vervuilde grond? Om te voorkomen dat de vervuiling te groot wordt, moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de gemeente of provincie.

Wanneer moet u een melding doen?

U moet een melding bij de gemeente of provincie doen als:

  • de bodem of grond van een locatie mogelijk verontreinigd is;
  • er een bodemverontreiniging is aangetoond;
  • verontreinigde grond of grondwater verwijderd of gesaneerd moet worden;
  • u zaken gaat doen (of laat doen) die de bodem kunnen vervuilen of aantasten.

Hergebruik grond

Wilt u afgegraven grond hergebruiken? Dan zijn hier regels voor. Het kan zijn dat u de grond moet saneren. Ook dan heeft u te maken met regels. Lees meer op de pagina hergebruik grond.

Omvang verontreiniging (boven interventiewaarde*)Ontstaan verontreiniging**Waar melden?
minder dan 25 m³Voor 1987Gemeente
Na 1987Gemeente
meer dan 25 m³Voor 1987Gemeente Arnhem
Gemeente Nijmegen
Provincie Gelderland (overige gemeenten)
Na 1987Gemeente
*

*Interventiewaarde: ijkpunt voor het bepalen of bodemsanering is vereist
**voor een asbestverontreiniging in de bodem geldt voor of na 1993 in plaats van 1987


Als u een bedrijf heeft moet u melden bij de vergunningverlenende instantie: meestal is dat de gemeente, maar het kan ook de provincie of het rijk zijn.

Melden bij de provincie Gelderland

Is er sprake van een bodemverontreiniging van meer dan 25 m³, boven interventiewaarde, die vóór 1987 is veroorzaakt? U bent dan verplicht de verontreiniging en de eventuele sanering te melden bij Milieuklacht Gelderland.

Is de verontreinigde grond in Nijmegen? Dan is de gemeente Nijmegen uw aanspreekpunt. U bent dan verplicht deze verontreiniging en sanering te melden.

Direct vervuilde grond in Nijmegen melden >

Melden bij de gemeente in de ODRN regio

Een bodemverontreiniging of sanering van maximaal 25 m³ boven interventiewaarde, moet u melden bij uw gemeente. Dat geldt ook voor een verontreiniging van na 1987. Deze melding kunt u het beste minimaal twee weken vóór aanvang van de werkzaamheden doen. Waar? Voor Nijmegen, Berg en Dal en Heumen bij de gemeente. Voor de gemeenten Druten, Wijchen en Beuningen bij de ODRN. Wij vragen u om de volgende informatie aan te leveren:

  • onderliggend(e) bodemonderzoek(en);
  • de kaart van het Kadaster (kadastrale kaart) met ingetekende verontreinigingscontour;
  • een plan van aanpak als u gaat saneren (saneringsplan).

Wat gebeurt er na de melding?

Na de melding wordt onderzocht wat u met de grond of bodem moet doen en of u mag gaan starten met de werkzaamheden. U hoort dit uiterlijk binnen vijf weken. Soms gaat het om maatwerk en kan het vijftien weken duren voor u mag starten met het saneringsplan.

Als u toestemming krijgt om te graven, is het belangrijk om ook de start van de werkzaamheden te melden. Dit moet u uiterlijk 5 werkdagen voordat u start met het werk doen.

Meer informatie over de procedure vindt u op de website Bodem+.