Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai. Denk bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden of grondwaterpompen die 24 uur per dag in bedrijf zijn. Om misstanden te voorkomen, kunt u via de gemeente een tijdelijke Geluidsontheffing bouw- en slooplawaai aanvragen.

Aanvraag indienen

Als voorbereiding op uw bouwwerkzaamheden dient u een aanvraag in bij uw gemeente. Aan de hand van uw aanvraag bepaalt de ODRN:

  • welke maatregelen u moet nemen;
  • hoe u omwonenden kunt informeren;
  • hoe lang de geluidhinder mag duren.

Uw gemeente kan een ontheffing voor bouwlawaai verlenen. Gemeenten kunnen beleidsregels opstellen voor bouwlawaai. In dat geval controleert de ODRN of de aanvraag voldoet aan deze regels.

Bouwtoezicht

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De ODRN is verantwoordelijk voor het bouwtoezicht in de gemeenten Beuningen, Berg en Dal, Heumen en Nijmegen. Ook voert de ODRN het bouwtoezicht uit bij omgevingsvergunningen voor provinciale (complexe) bedrijven en BRZO inrichtingen. De toezichthouders van de ODRN controleren of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning. Ze controleren ook op de geldende regels uit de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en letten op de veiligheid op en rondom de bouwplaats.

Wet- en regelgeving

De omgevingsvergunning wordt gecontroleerd via de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).