Sachem B.V.

 • Van Voordenpark 15, Zaltbommel

Het bedrijf Sachem B.V. is een chemisch bedrijf in de gemeente Zaltbommel. Ze maken chemicaliën voor de productie van o.a. elektronica, cosmetica, geneesmiddelen en papier. Het bedrijf is door haar activiteiten een Seveso-bedrijf en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) onder de Omgevingswet. Het bevoegd gezag is Provincie Gelderland.

Wat is een Seveso-bedrijf?

Een Seveso-bedrijf is een bedrijf dat een groter risico loopt op het veroorzaken van zware ongevallen, zoals een brand of explosie. Voor Seveso-bedrijven gelden extra regels, opgesteld door de Europese Unie, om zware ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. Omgevingsdienst Regio Nijmegen is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving bij Seveso-bedrijven in Gelderland en Overijssel. Lees meer over deze bedrijven op de pagina Toezicht op Seveso-bedrijven.

Waarom is Sachem B.V. een Seveso-bedrijf?

Sachem B.V. is een Seveso-bedrijf, omdat bij het bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in een hoeveelheid die groter is dan de drempelwaarde in de Seveso-richtlijn. De Seveso-inrichtingen zijn in de Seveso-richtlijn onderverdeeld in lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen. De hoeveelheid gevaarlijke stoffen bepaalt het type inrichting. Sachem is een hogedrempelinrichting en moet daarom aan de strengste eisen van de Seveso-richtlijn voldoen.

Het dossier Sachem B.V.

Sachem is een chemische fabriek welke veel aandacht heeft vanuit de omgeving en van het gemeente- en provinciebestuur. Sachem is een bedrijf waarbij het nodig is gebleken extra inspanning te plegen op het stroomlijnen en optimaliseren van de processen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en de communicatie met bewonersgroepen en andere partijen.

Vanwege knelpunten op het vlak van externe veiligheid en de ruimtelijke ordening is door Sachem, de gemeente en de provincie in 2011 een gezamenlijk traject gestart voor een duurzame oplossing voor de diverse problemen. In december 2012 is dit traject bezegeld met een bestuurlijke overeenkomst. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt om de ontstane problemen bij vergunningverlening en de ruimtelijke ordening op te lossen.

Onder andere is medio 2016 een omgevingsoverleg met het bedrijf, omwonenden en betrokken overheden opgestart. Eind 2020 is het omgevingsoverleg geëvalueerd en afgesloten. In 2021 zijn de laatste twee onderdelen van de eerder genoemde overeenkomst, de revisievergunning en het beëindigen van de grondwateronttrekking, afgerond en daarmee hebben partijen voldaan aan de in bestuurlijke overeenkomst genoemde verplichtingen.

 • Heeft u vragen over dit dossier?

  Omgevingsdienst Regio Nijmegen
  Postbus 1603
  6501 BP Nijmegen

  Vermeld altijd het zogenaamd OLO-nummer. Dat is 4302715.

 • Updates ontvangen?

  Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Sachem B.V.?
  Binnenkort kunt u zich op deze pagina aanmelden voor updates.

Documenten

Ingediende aanvragen

Alle informatie met betrekking tot het aanvragen van een vergunning en bijbehorend proces, kunt u vinden op de pagina Vergunningen.

Opslagvoorziening gevaarlijke stoffen
Aanvraag ingediend: 14 juni 2024
Het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, tankcontainers of opslagtanks. Door herclassificatie (ADR) worden de stoffen Reagens en GMAC per 1 okt 2024 aangewezen als ADR 9 geclassificeerde stoffen.

Verleende vergunningen (2023 en 2024)

Realisatie van gewijzigd ontwerp RTO
Vergunning verleend: 14 juni 2024
Aanvraag ingediend: 22 februari 2023
Het realiseren van een gewijzigd ontwerp van de naverbrander (RTO) voor het verwijderen van vluchtige organische stoffen uit de afgassen van de chemische fabriek. De RTO wordt uitgerust met een SCR-systeem (injectie ammonia) om de emissie van de bij de verbranding ontstane stikstofoxiden te reduceren. Voor de opslag van ammonia wordt een bovengrondse tank (27 m3) geplaatst een in een bestaande tankput.

In gebruik nemen opslagvoorziening voor opslag van monsters
Vergunning verleend: 2 april 2024
Aanvraag ingediend: 22 december 2023
Het in gebruik nemen van een opslagvoorziening voor de opslag van alle monsters (grondstof- en productmonsters), waaronder ook monsters die aangemerkt kunnen worden als gevaarlijke stoffen. De totale hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf verandert niet.

Vervanging koelcompressoren
Vergunning verleend: 27 maart 2024
Aanvraag ingediend: 19 december 2023
Het vervangen van twee koelcompressoren met een freon koudemiddel door twee ammoniak koelinstallaties.

Plaatsen extra opslagkasten (250 kg of l) en opslag 30 ton gevaarlijke stoffen ADR-klasse 4.1 (brandbare vaste stoffen) in bestaand chemicaliënmagazijn
Gewijzigde vergunning (herstelbesluit) verleend: 26 februari 2024
Vergunning verleend: 24 oktober 2023
Aanvraag ingediend: 30 juni 2023
Voor de veilige opslag van hulpstoffen en monsters worden enkele brandveiligheidsopslag-kasten in het bedrijf geplaatst. In het chemicaliënmagazijn wordt maximaal 30 ton ADR klasse 4.1 stoffen opgeslagen, waarbij de totale opslaghoeveelheid gelijk blijft. Het betreft een stof die al werd opgeslagen maar sinds oktober 2023 een ADR-classificatie heeft gekregen.

Bouwen van schoorsteen
Vergunning verleend: 16 februari 2023
Aanvraag ingediend: 22 december 2022
Bouw van een nieuwe schoorsteen ter vervanging van bestaande schoorstenen. De schoorsteen heeft een hoogte van 40 m en is voorzien van 2 afgaskanalen.

Toezicht en handhaving

Seveso-inspectie (voorheen Brzo)
November 2023
Op 8 en 17 november 2023 is door het inspectieteam een Seveso-controle uitgevoerd. Doel van de inspectie is te controleren of het bedrijf aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. Gecontroleerd is op de volgende onderwerpen: PDCA cyclus, drukapparatuur, appendages en batch reactor. Op het onderwerp ‘appendages’ zijn afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Op de overige onderwerpen zijn geen overtredingen en geen afwijkingen van de geldende Seveso-regels geconstateerd. Bij de volgende Seveso-inspectie (eind 2024) wordt gecontroleerd welke acties het bedrijf heeft ondernomen om deze afwijkingen te verhelpen.

Wabo-controle
Oktober 2023
Tijdens de controle van oktober 2023 is gekeken naar de keuring en het periodiek onderhoud van de gasgestookte stookinstallaties. Het betreft drie stoomketels en een drie cv-ketels. Het bedrijf voert de vereiste keuringen en het periodieke onderhoud aan deze gasgestookte installaties uit conform de eisen in het Activiteitenbesluit. Verder is uit uitgevoerde emissiemetingen van de drie stoomketels gebleken dat voldaan wordt aan de geldende emissiegrenswaarde voor NOx van 70 mg/Nm3.

Februari 2023
In februari 2023 heeft Sachem ons informatie toegestuurd i.v.m. het vervangen van roldeuren van de compartimenten van het chemicaliën magazijn. Wij hebben geoordeeld dat de nieuwe roldeuren voldoen aan de vereiste brandwerendheid en geplaatst kunnen worden.

Ongewone voorvallen
September 2023
Op 10 september 2023 heeft een lekkage van een IBC met zoutzuur plaatsgevonden. De IBC (kunststof vat van 1000 l) bleek niet geschikt voor zoutzuur en is gaan lekken. Het zoutzuur is in de daarvoor bestemde lekbak opgevangen, geneutraliseerd en opgeruimd. Betrof een Lage categorie incident.

Op 25 september 2023 is een glazen leiding gesprongen met MEK (methylethylketon). Er is 20-25 liter gelekt in de productiehal. De gelekte vloeistof is opgeruimd, er is geen persoonlijk letsel en er heeft geen blootstelling plaatsgevonden. Het incident is veroorzaakt door menselijk falen: bij vervanging van een meter door een externe monteur is de glazen leiding niet ondersteund, waardoor de leiding is gesprongen. Het incident is gerapporteerd aan de Arbeidsinspectie, die dit verder heeft afgehandeld.

Archief

Documenten van vóór 2023 kunt u bekijken op de archiefpagina.

Overleg omwonenden

Er vinden gesprekken plaats met omwonenden en de verslagen hiervan kunt u teruglezen. Wilt u zelf deelnemen? Neem dan contact met ons op.