Asfalt Productie Nijmegen (APN)

  • Energieweg 28, Nijmegen

Asfalt Productie Nijmegen (APN) is sinds 1 januari 2024 gesloten. In dit dossier vindt u de achtergrondinformatie en een tijdlijn met relevante gebeurtenissen.

De Asfalt Productie Nijmegen (APN) van Dura Vermeer is een van de zes asfaltcentrales in Gelderland. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is namens gemeente Nijmegen vergunningverlener, toezichthouder en handhaver voor de APN. Gemeente Nijmegen is eindverantwoordelijk voor de handhavingsstappen die in eventuele handhavingsprocedures worden gezet.

Hoe wordt de uitstoot van de APN gemeten?

De uitstoot van APN wordt bepaald door aan de schoorsteen een emissiemeting uit te voeren. Deze emissiemeting bestaat uit drie deelmetingen. Voor een betrouwbaar resultaat moeten de drie metingen lang genoeg worden uitgevoerd en moet elke meting dezelfde productsoort meten. Dit betekent dat er op het moment van de metingen voldoende asfalt geproduceerd moet worden. Als dit niet het geval is, kan de meting niet gebruikt worden om te handhaven en spreken we over een indicatieve meting.

De metingen worden, zo mogelijk, onaangekondigd uitgevoerd. De APN verstrekt elke week de productieplanning aan de ODRN. Op basis hiervan bepaalt de ODRN of en wanneer er gemeten wordt.

Resultaten metingen sinds 2021

In juli 2021 bleek uit een indicatieve meting aan de schoorsteen dat de PAK-emissienorm werd overschreden. Dit betekent dat er op dat moment uit de meting naar voren kwam dat de uitstoot van PAK de norm overschreed die in het Activiteitenbesluit is vastgelegd. Daarop heeft de ODRN aan de APN meegedeeld dat het bedrijf bij een volgende overschrijding een last onder dwangsom krijgt opgelegd. In een last onder dwangsom staan voorwaarden vastgesteld. Het bedrijf moet aan deze voorwaarden voldoen. Doet het dat niet, dan krijgt het bedrijf een boete. Sinds juli 2021 voeren we regelmatig nieuwe emissiemetingen uit.
Na een meting op 2 mei 2023 bleek dat de Asfalt Productie Nijmegen (APN) van Dura Vermeer op dat moment meer PAK uitstootte dan wettelijk is toegestaan. Bij de meting werd 0,054 mg/Nm3 uitstoot van PAK gemeten. De wettelijke norm ligt op 0,05 mg/Nm3. Dit betekent een overschrijding met 0,004 mg/Nm3.

Naar aanleiding van deze gemeten overschrijding heeft het bedrijf verschillende aanvullende maatregelen genomen, onder andere door asfalt te maken waarbij er maximaal 40% gerecycled asfalt (in vaktermen als PR aangeduid) wordt gebruikt in plaats van 50% gerecycled asfalt (PR).
Op 25 juli 2023 heeft de APN zelf een meting uitgevoerd, waaruit bleek dat de maatregelen die het bedrijf genomen had het juiste effect hadden. Er was geen sprake meer van overschrijding van de uitstootnorm tijdens deze meting. Op 11 oktober 2023 heeft de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) in opdracht van de ODRN nogmaals een meting verricht bij APN. Ook hieruit is gebleken dat het bedrijf bij het gebruik van 40% gerecycled asfalt (PR) in plaats van 50% gerecycled asfalt (PR) voldoet aan de uitstoot van de PAK-norm.

Klik hier voor een overzicht van alle metingen en resultaten vanaf 2021.

Lees meer over asfaltcentrales en hun uitstoot.

Wijkoverleg

De ODRN en bewoners van de wijken rondom bedrijventerrein Nijmegen-West houden samen structureel een overleg. In dit wijkoverleg bespreekt de ODRN de laatste stand van zaken rondom het bedrijventerrein op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast kunnen ook bewoners punten aanleveren voor de agenda om gezamenlijk te bespreken

Logboek maatwerkbesluit

In 2018 verzocht APN om een maatwerkbesluit, waarin het bedrijf tijdelijk een ruimte norm voor de uitstoot van benzeen aanvroeg. De APN vroeg dit aan zodat het onderzoek kon doen naar maatregelen die asfaltcentrales helpen om de benzeenemissie te verlagen. Uiteindelijk trok APN het verzoek in. Lees hier hoe de ODRN met dit verzoek is omgegaan.