Asfalt Productie Nijmegen (APN)

  • Energieweg 28, Nijmegen

Asfalt Productie Nijmegen (APN) is een asfaltproductiebedrijf in Nijmegen. In dit dossier vindt u achtergrondinformatie en een tijdlijn met relevante gebeurtenissen.

De Asfalt Productie Nijmegen (APN) van Dura Vermeer is een van de zes asfaltcentrales in Gelderland. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is namens gemeente Nijmegen vergunningverlener, toezichthouder en handhaver voor de APN. Gemeente Nijmegen is eindverantwoordelijk voor de handhavingsstappen die in eventuele handhavingsprocedures worden gezet.

Hoe wordt de uitstoot van de APN gemeten?

De uitstoot van APN wordt bepaald door aan de schoorsteen een emissiemeting uit te voeren. Deze emissiemeting bestaat uit drie deelmetingen. Voor een betrouwbaar resultaat moeten de drie metingen lang genoeg worden uitgevoerd en moet elke meting dezelfde productsoort meten. Dit betekent dat er op het moment van de metingen voldoende asfalt geproduceerd moet worden. Als dit niet het geval is, kan de meting niet gebruikt worden om te handhaven en spreken we over een indicatieve meting.

De metingen worden, zo mogelijk, onaangekondigd uitgevoerd. De APN verstrekt elke week de productieplanning aan de ODRN. Op basis hiervan bepaalt de ODRN of en wanneer er gemeten wordt.

Resultaten metingen sinds 2021

In juli 2021 bleek uit een indicatieve meting aan de schoorsteen dat de PAK-emissienorm werd overschreden. Dit betekent dat er op dat moment uit de meting naar voren kwam dat de uitstoot van PAK de norm overschreed die in het Activiteitenbesluit is vastgelegd. Het bedrijf is hierop aangeschreven, waarbij is aangegeven dat bij elke volgende overschrijding het bedrijf een boete krijgt opgelegd. Sinds die meting zijn er op regelmatige basis nieuwe emissiemetingen gedaan (klik hier voor een overzicht van alle metingen en resultaten vanaf 2021). Hierbij werd de norm op zowel de uitstoot van PAK als van benzeen niet overschreden.

Lees meer over asfaltcentrales en hun uitstoot.

Wijkoverleg

De ODRN en bewoners van de wijken rondom bedrijventerrein Nijmegen-West houden samen structureel een overleg. In dit wijkoverleg bespreekt de ODRN de laatste stand van zaken rondom het bedrijventerrein op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast kunnen ook bewoners punten aanleveren voor de agenda om gezamenlijk te bespreken

Logboek maatwerkbesluit

In 2018 verzocht APN om een maatwerkbesluit. Dit maatwerkbesluit moest voorzien in een tijdelijke ruimere norm voor benzeen. Zodat APN onderzoek kon doen naar maatregelen die asfaltcentrales helpen om de benzeenemissie te verlagen. Uiteindelijk heeft APN het verzoek ingetrokken. Lees hier hoe de ODRN met dit verzoek is omgegaan.