Vragen en antwoorden over asfaltcentrales en hun uitstoot

Omdat er bij het maken en verwerken van asfalt bepaalde stoffen vrijkomen, is wettelijk vastgelegd hoeveel van deze stoffen asfaltcentrales maximaal mogen uitstoten en hier worden de centrales regelmatig op gecontroleerd.

Aan welke eisen moeten asfaltcentrales voldoen?

Vanaf 1 januari 2016 is het Activiteitenbesluit ingevoerd. Hierin werd de norm aangescherpt voor de uitstoot van benzeen en Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Dit zijn de stoffen waarop de asfaltcentrales gecontroleerd worden bij metingen door de omgevingsdienst. De centrales zijn verplicht jaarlijks zelf geur, stof, stikstofoxide (NOx), zwaveldioxide (SO2) en het totaal aan koolwaterstoffen te meten.

Wat is de norm voor de uitstoot van benzeen?

De eisen voor de uitstoot van benzeen zijn in 2016 aangescherpt van 5 milligram/Nm3 naar 1 milligram/Nm3.

Wat is de norm voor de uitstoot van PAK?

PAK staat in het Activiteitenbesluit omschreven als een verzameling van acht PAK-verbindingen. De emissienorm voor de acht PAK-verbindingen bij elkaar opgeteld is 0,05 milligram/m3.

Waarom gaat het bij een te hoge uitstoot van PAK veelal om naftaleen?

Zeven van deze verbindingen zijn stofvormige- of stofgebonden PAK. Naftaleen is dit niet. Dit is de meest vluchtige PAK-verbinding. Naftaleen komt bij asfaltcentrales net als benzeen in dampvorm vrij. De andere zeven PAK-verbindingen worden bij een goed werkende filterinstallatie in de schoorsteen van asfaltcentrales afgevangen: naftaleen, net als benzeen, slechts beperkt of niet.

Wat doet de asfaltbranche om de uitstoot te verminderen?

De asfaltbranche is in 2018 een onderzoek gestart naar de vorming en uitstoot van benzeen bij het maken van asfalt. Uit het onderzoek blijkt dat het verwerken van gerecycled asfaltgranulaat en het gebruik van direct verwarmde trommels het risico vergroot dat er benzeen en PAK wordt gevormd. Daarnaast zijn asfaltcentrales wettelijk verplicht om te onderzoeken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze minder schadelijke stoffen uitstoten. Dit heet de minimalisatieverplichting en die is vastgelegd in het Activiteitenbesluit.

Wat doen omgevingsdiensten om de uitstoot van de asfaltcentrales binnen de normen te houden?

Er is door de Omgevingsdienst Nederland (ODNL) een projectgroep samengesteld waarin verschillende omgevingsdiensten en een adviseur van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) vertegenwoordigd zijn. De projectgroep heeft een onderzoek opgezet met als doelen:

  • Zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving in de directe omgeving van de asfaltcentrales;
  • Zorgen dat alle omgevingsdiensten op dezelfde manier controleren en handhaven;
  • Kennis van de verschillende omgevingsdiensten bundelen, zodat alle omgevingsdiensten met een asfaltcentrale in hun werkgebied deze kennis kunnen inzetten.

Wat heeft de projectgroep van de ODNL inmiddels gedaan?

Het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn in een adviesdocument aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden. De minister heeft de resultaten naar de Tweede Kamer gestuurd. De hoofdpunten uit het onderzoek zijn:

  • 61% van de asfaltcentrales voldoet aan de emissienorm voor benzeen. Alle centrales voldoen aan de ‘erkende maatregel’ (certificaat BRL 9320), die kwaliteitseisen stelt aan asfalt en asfaltgranulaat. 41% van de asfaltcentrales voldoet niet aan de emissienorm voor PAK’s.
  • Er zijn knelpunten in de bestaande wet- en regelgeving die een goede aanpak in de weg staan.
  • Om goed te kunnen vaststellen of de uitstoot voldoet aan de norm, moeten de metingen door alle omgevingsdiensten hetzelfde worden uitgevoerd en moeten deze aan dezelfde voorwaarden voldoen, de voorgestelde richtlijnen hiervoor staan in het adviesdocument.
  • Het advies is om minimaal 1 keer per jaar door bevoegd gezag (bijvoorbeeld de omgevingsdienst of een organisatie in opdracht van de omgevingsdienst) een meting uit te laten voeren.*

*Bij de APN in Nijmegen worden meerdere metingen per jaar door bevoegd gezag gedaan.

Asfaltproductie in regio Nijmegen

In het werkgebied van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen staat de Asfalt Productie Nijmegen (APN) van Dura Vermeer. De ODRN is toezichthouder voor de APN. Lees hier meer over de APN.