Maak kennis met de ODRN

Onze missie: samen zorgen we voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Dit doen wij met ruim 280 deskundige medewerkers op het gebied van milieu, bouw en Seveso (voorheen Brzo).

Onze geschiedenis

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is opgericht in 2013. Rond deze tijd zijn bijna alle omgevingsdiensten in Nederland opgericht. Na de vuurwerkramp in Enschede (13 mei 2000) en de brand in Volendam (1 januari 2001) ontstond er behoefte om aparte regionale instanties op te zetten die vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor een veilige leefomgeving op zich zouden nemen. Tot 2013 werd dit gedaan door gemeentes en provincies zelf.

Sinds 2013 bedienen omgevingsdiensten regio’s in Nederland. Regio’s bestaan uit meerdere gemeenten. Hierdoor kan de kennis en kunde beter ingezet worden en hoeven gemeenten dit niet allemaal zelf in te richten. Gemeenten en de provincie waarin de omgevingsdienst ligt zijn de opdrachtgevers voor omgevingsdiensten. Dit opdrachtgeverschap noemen we ook wel het ‘bevoegd gezag’. Elke opdrachtgever levert een bestuurslid voor het Algemeen Bestuur van de ODRN. De directeur van de ODRN is adviseur en bestuurssecretaris van het Algemeen Bestuur. 

Onze opdrachtgevers

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen voert taken uit voor zes gemeenten in de omgeving van Nijmegen:
Berg en Dal
Beuningen
Druten
Heumen
Nijmegen
Wijchen

En namens:
Provincie Gelderland
Provincie Overijssel

Vergunningverlening, toezicht en handhaving voor milieu en bouw

De milieutaken doen we voor alle opdrachtgevers. Dit zijn de taken waar de omgevingsdiensten voor zijn opgericht. Daarnaast hebben een aantal gemeenten ervoor gekozen om ook de bouwtaken aan de omgevingsdiensten over te dragen. Dit doen niet alle gemeenten. Het is daarom afhankelijk van waar u woont of u voor bouwzaken bij uw gemeente of bij uw omgevingsdienst moet zijn.

Milieutaken

Bij milieutaken controleren we vergunningaanvragen op basis van wettelijk vastgestelde kaders. In de wet staat bijvoorbeeld hoeveel schadelijke stoffen een bedrijf mag uitstoten. Voldoet een aanvraag aan wat er in de wet staat, dan krijgt het bedrijf de vergunning. Wanneer de vergunning is verleend, controleren de toezichthouders of het bedrijf zich aan de wettelijke kaders houdt. Komen er niet teveel schadelijke stoffen vrij, is er geluidsoverlast etc.? Wanneer een bedrijf zich niet aan de regels houdt, gaan we over op handhaven. Het verschilt per situatie wat dit inhoudt. Dit kan een waarschuwing en intensievere controles zijn, tot een hoge geldboete. Daarnaast kunnen bedrijven en burgers bij de ODRN terecht wanneer zij asbest gaan verwijderen. Wij behandelen sloopmeldingen asbest, controleren of asbest volgens de regels wordt verwijderd en geven een boete wanneer dit niet het geval is. 

Bouwtaken

Als uw gemeente de bouwtaken aan de ODRN heeft uitbesteed, kunt u ook bij ons terecht om bijvoorbeeld een vergunning aan te vragen voor een uitbouw, dakkapel of om een boom in uw tuin te kappen. Daarnaast doen we ook de vergunningverlening, toezicht en handhaving voor nieuwbouwprojecten en verbouwingsprojecten. Zo was een van de eerste grote projecten van de ODRN de aanleg van de Spiegelwaal in Nijmegen/Lent.

Seveso (voorheen Brzo)

Naast de standaard taken die alle 28 omgevingsdiensten in Nederland uitvoeren, is de ODRN een van de zes omgevingsdiensten die Seveso-taken uitvoert. Bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken, zijn Seveso-bedrijven. De stoffen waar deze bedrijven mee werken kunnen giftig, ontvlambaar of explosief zijn. Als er met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen iets misgaat, kan dit leiden tot grote gezondheidsrisico’s. De vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt gedaan door mensen die gespecialiseerd zijn in dit vakgebied. De ODRN heeft de Seveso-bedrijven in provincies Gelderland en Overijsel onder haar hoede. Om te zorgen voor eenzelfde aanpak en het kunnen delen van kennis, werken we nauw samen met de andere vijf Seveso-omgevingsdiensten: DCMR, Omgevingsdienst Groningen, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en RUD Zuid-Limburg.

Dit doen we nog meer

De ODRN heeft een team dat gespecialiseerd is in ondermijning. Ondermijning betekent dat criminelen de samenleving gebruiken om dingen te doen die niet mogen, bijvoorbeeld het dumpen van drugsafval, hennepplantages onderhouden of lachgas opslaan of verkopen.  

Het klachtenteam staat klaar voor inwoners in onze regio die verschillende soorten overlast ervaren. Daarnaast geven wij soms juridische ondersteuning en specialistische advisering op bijvoorbeeld het gebied van geluid, licht, omgevingsveiligheid en milieumetingen. Ook delen wij onze kennis over bijvoorbeeld ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen), circulaire economie en andere onderwerpen met onze partners. In sommige gevallen maken omwonenden zich zorgen over een bepaald bedrijf of industriegebied. Wanneer hier behoefte aan is, gaan wij op regelmatige basis in gesprek met omwonenden. Tijdens zo’n bijeenkomst vertellen we wat er speelt, geven we informatie over hoe wij werken en beantwoorden we vragen.  

Samenwerkingen

Om de leefomgeving zo goed mogelijk te kunnen beschermen, werken we regelmatig samen met andere omgevingsdiensten en instanties. De 28 omgevingsdiensten van Nederland zijn verenigd in Omgevingsdienst NL. ODRN-directeur Steve Kuils zit namens Seveso in het bestuur hiervan. Ook werken we op verschillende vlakken nauw samen met de andere Gelderse omgevingsdiensten.

Daarnaast werken we afhankelijk van de situatie samen met andere partijen, bijvoorbeeld de veiligheidsregio’s, waterschappen, arbeidsinspectie, politie, brandweer, etc. Alle partijen hebben hun specifieke kennis en kunde die tijdens deze samenwerkingen gebundeld wordt. 

Onze organisatiestructuur

Het organogram van de ODRN. Bovenaan zit het bestuur. Daarna komt de directeur. Daaronder zitten 6 afdelingen: Handhaving BRIKS, Vergunningverlening BRIKS, Handhaving Milieu, Vergunningverlening Milieu, Juridische zaken en Interne dienstverlening. Elke afdeling heeft een manager. Onder de afdeling Vergunningverlening Milieu vallen de twee subafdelingen: Vergunningverlening Milieu en Specialisten / Projectleider. Deze subafdelingen hebben beide een teamleider. Onder de afdeling Interne dienstverlening valt ook de subafdeling Procesondersteuning.