Reactie berichtgeving asfaltverwerking

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) wil graag reageren op berichtgeving rondom een maatwerkbesluit voor tijdelijke verruiming van de emissie grenswaarde benzeen voor asfaltverwerkers.

ODRN benadrukt dat het haar taak als vergunningverlener, toezichthouder en handhaver is om de leefomgeving van mensen te beschermen en gezondheid voorop te stellen. Dat is ook bij het nemen van een maatwerkbesluit voor de asfaltverwerking vanzelfsprekend het geval.

Delen van kennis

Er is bericht over het deelnemen aan een adviesgroep waar afspraken zijn gemaakt met het bedrijfsleven, en dat dit niet zou passen bij onze rol.

Er zijn verschillende landelijke werkgroepen, adviesgroepen, klankbordgroepen die bedoeld zijn om ontwikkelingen op landelijk niveau te bespreken en problemen op te lossen die uitstijgen boven het individuele bedrijf. Dat gebeurt met verschillende overheidsinstanties zoals het ministerie, Rijkswaterstaat en Infomil.

De omgevingsdienst komt als vergunningverlener, toezichthouder en handhaver bij veel bedrijven langs. Vanuit die rol hebben we veel kennis over zaken waar in wetgeving tegenaan wordt gelopen en waar normen soms in de praktijk moeilijk haalbaar blijken te zijn. Het is gebruikelijk om in deze landelijke adviesgroepen, samen met andere omgevingsdiensten, dergelijke dilemma’s te bespreken, kennis met elkaar te delen en oplossingen te zoeken.

Als omgevingsdienst met specifieke kennis op het gebied van industriële emissies en als 1 van de 6 landelijke BRZO-diensten, wordt ook van ODRN verwacht een bijdrage te leveren in het delen van die kennis. Deze expertises worden ook ingezet bij het adviseren van onze opdrachtgevers.

De genoemde landelijke adviesgroep Industriële Emissies (AGI) is bedoeld om problemen of ontwikkelingen met industriële emissies te bespreken met het ministerie als wetgever. Deze adviesgroep spreekt ook regelmatig met vertegenwoordigers van industrie. Hoewel dit tegenstrijdig lijkt, is het vaak noodzakelijk om kennis en knowhow met de industrie te delen om te komen tot snelle en effectieve oplossingen en maatregelen zodat de industrie aan wetgeving kan voldoen. Het kan in veel gevallen processen versnellen of vereenvoudigen. Vanzelfsprekend behouden de overheidsinstanties, waaronder de omgevingsdiensten, hierbij altijd hun eigen autonomie en verantwoordelijkheid.

Strengere eisen

De asfaltverwerkende bedrijven hebben in de afgelopen jaren steeds meer te maken gekregen met het verwerken van gebruikt asfalt in de productieketen, als gevolg van de wens van de overheid om te komen tot een meer circulaire economie.

Tegelijkertijd zijn in 2016 de landelijke emissie-eisen aangepast. Zo is de maximale uitstoot van benzeen verlaagd van 5 milligram per m3 naar 1 milligram per m3. Uit metingen in Gelderland bleek dat meerdere asfaltcentrales niet konden voldoen aan de nieuwe emissie-eisen.  Juist recycling van asfalt bleek om nog onbekende redenen te zorgen voor overschrijding van die strengere eisen.

De ODRN heeft dit probleem aangekaart in de AGI. Vanuit deze adviesgroep is daarna diverse keren overleg geweest met de asfaltbranche (Vakgroep Bitumineuze Werken) om te bespreken hoe zij problemen voor hun branche denken op te lossen.

Tijdelijk maatwerkbesluit

Sommige asfaltverwerkers in Nederland slaagden er – kort na de invoering van strengere eisen – niet in om de emissie van benzeen voldoende te verlagen. Zij hadden meer onderzoek nodig naar de juiste maatregelen in het bedrijfsproces om de overschrijding tegen te gaan. Daarom vroegen zij om een tijdelijke verruiming van emissie-eisen tot 2022. Tijdens dit onderzoek bestaat de kans dat de aangescherpte normen van 2016 worden overschreden. De branche heeft daarom via een maatwerkverzoek aan gemeenten en provincies gevraagd om een tijdelijke verruiming met daarin afspraken over bijvoorbeeld monitoring van emissies en metingen. Het Activiteitenbesluit, waarin de milieuregels van het rijk staan, maakt het wettelijk mogelijk om een maatwerkbesluit te nemen. Elk bevoegd gezag kan daarop autonoom besluiten.

 Gezonde leefomgeving

ODRN heeft bij het beoordelen van het verzoek van APN om de normen tijdelijk te verruimen, vanzelfsprekend onderzocht of dit gevolgen zou hebben voor de algemene benzeenniveaus in de leefomgeving. Dit bleek niet het geval. Uiteindelijk heeft APN de aanvraag voor zo’n maatwerkbesluit ingetrokken voordat de gemeente hierover heeft besloten. Voor APN is dus nooit sprake geweest van een verruiming van de strengere normen.

ODRN heeft begrip voor de mogelijke onrust en verwarring die kan zijn ontstaan. Voor ODRN staat het belang van een gezonde leefomgeving bij het verlenen van vergunningen en het uitvoeren van toezicht en handhaving voorop.  

Meer weten?

Bekijk ook het dossier over APN.