Informatieplicht Energiebesparing

Bedrijven en instellingen moeten volgens de Wet milieubeheer (Wm) energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 1 juli 2019 geldt bovendien de informatieplicht. U bent verplicht via het e-loket van de RVO te melden welke energiebesparende maatregelen u heeft doorgevoerd. De omgevingsdienst controleert tijdens reguliere bezoeken of u deze maatregelen ook werkelijk doorvoert.

Energiebesparende maatregelen

Energiebesparingsplicht

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas per jaar?

Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen vijf jaar kunt terugverdienen. Dit is de energiebesparingsplicht. U voldoet aan deze verplichting als u de maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijsten heeft genomen. Deze lijsten zijn te vinden op Kenniscentrum Infomil. De ODRN controleert tijdens reguliere controles of u deze maatregelen ook daadwerkelijk uitvoert. Het komt ook voor dat wij speciale controles hierop uitvoeren.

Lees meer over energiebesparende maatregelen

Informatieplicht

Sinds 1 juli 2019 bent u ook verplicht om via het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te melden welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Dit is de informatieplicht. Via het e-loket kiest u uw branche en geeft u aan wat u wel en niet heeft gedaan. Zo krijgt u snel inzicht in welke stappen u nog moet zetten. De ODRN controleert of u daadwerkelijk heeft voldaan aan de informatieplicht.

Stappenplan informatieplicht

Heeft u nog niet voldaan aan de informatieplicht? Of twijfelt u of deze op uw bedrijf van toepassing is? Op de website van de RVO vindt u het Stappenplan Informatieplicht. Vul de vragen in en u weet of uw bedrijf binnen deze regeling valt. Om het stappenplan te doorlopen moet u weten wat uw jaarlijkse energieverbruik is, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten. U vindt deze informatie op de jaarrekening van uw energieleverancier.

Investeren en terugverdienen

De bedoeling van de informatieplicht is dat bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Het mooie is dat veel van deze energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ondernemers investeren dan dus op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Energiebesparingsonderzoek

Verbruikt uw bedrijf meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of 75.000 m3 aardgas per jaar? Dan kunnen wij uw bedrijf verplichten om een energiebesparingsonderzoek te laten uitvoeren. Aan de hand van dit onderzoek stelt u een uitvoeringsplan op voor de maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Uitzonderingen informatieplicht

Sommige bedrijven zijn uitgezonderd van de informatieplicht. Zij hoeven dus ook niet over hun energiemaatregelen te rapporteren. Dit zijn:

  • bedrijven of instellingen die per jaar minder gebruiken dan 50.000 kWh én 25.000 m³ aardgas(equivalent);
  • glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssyteem (artikel 15.51 Wet milieubeheer (Wm));
  • deelnemers aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) (artikel 16.5 Wet milieubeheer);
  • type C-inrichtingen volgens artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer;
  • deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) met een goedgekeurd energie-efficiencyplan (EEP).

Let op: voor bedrijven die audit-plichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) geldt dus wél de informatieplicht.