Feitenrelaas APN 2015 – 2020

Hier leest u het feitenrelaas dat woensdagavond 20 oktober 2021 met de Nijmeegse gemeenteraad is besproken. Het feitenrelaas beschrijft chronologisch hoe de ODRN is omgegaan met het verzoek van APN (in 2018) voor een maatwerkbesluit. Dit maatwerkbesluit zou voorzien in een tijdelijke ruimere norm voor benzeen om onderzoek te doen naar maatregelen die asfaltcentrales helpen om de benzeenemissie te verlagen. Bij APN was geen sprake van een overschrijding van de benzeennorm, ook zou het maatwerkbesluit niet voorzien in een grotere productiecapaciteit. Het verzoek om een maatwerkbesluit heeft Dura Vermeer, het moederbedrijf van APN uiteindelijk ingetrokken (in 2020).

Zie ook het dossier over APN

2015/2016

Voor asfaltcentrales leidt de invoering van de vierde tranche Activiteitenbesluit d.d. 1 januari 2016
tot wijzigingen in de emissie-eisen naar lucht. In opdracht van de provincie Gelderland voert de
meetdienst van de ODRA in dat kader een onderzoek uit naar o.a. benzeen. Uit dat
onderzoek volgt dat bij vier van de zes centrales in Gelderland de benzeenvrachten de
grensmassastroom uit het Activiteitenbesluit overschrijden. Bij twee centrales worden ook de
concentratie-eisen overschreden. APN voldoet aan de nieuwe eisen.

2017

De resultaten van dit onderzoek zijn in de normale inhoudelijke werkrelatie tussen de meetdienst
van de ODRA en de luchtspecialisten van de ODRN gedeeld. De ODRN erkent dat dit een
landelijk probleem is voor de asfaltindustrie. De luchtspecialist van de ODRN pakt vervolgens actief dit onderwerp
op en brengt het in bij de Adviesgroep Industriële Emissies (AGI). Dit adviesorgaan van het
ministerie is bedoeld om landelijk problemen met industriële emissies te bespreken. De luchtspecialist van de ODRN zit hier namens de provincie Gelderland in. Deze adviesgroep probeert om voor deze problemen, ook met inhoudelijke inbreng van bedrijven, te komen tot een oplossing. Hierbij wordt een ‘level playingfield’ voor de bedrijven in het oog gehouden. In de
adviesgroep zitten een aantal Omgevingsdiensten (DCMR, ODNZKG) en het ministerie.
In de adviesgroep is het onderwerp een aantal keren besproken, ook met het bedrijfsleven
(Vakgroep Bitumeuze Werken VBW). Daarnaast heeft de luchtspecialist van de ODRN het onderwerp
ingebracht bij de Klankbordgroep Stookinstallaties.

2018

Op 29 januari 2018 is er een overleg tussen het ministerie, ODA, ODNV, ODRN en de
asfaltbranche (Vakgroep Bitumineuze Werken). Op basis van een gezamenlijk overeengekomen
meetplan wil men breder zoeken naar oorzaken van benzeenemissies en oplossingen om deze te
beperken.
Op 21 november 2018 is een vervolgoverleg, waarbij onderzoeksresultaten van de
branche worden besproken. De volgende deelnemers zijn aanwezig;
– Bedrijfsleven / branche: medewerker (EVB), medewerker (EVB), medewerker (Heijmans),
medewerker (bam), medewerker (KWS),
– Omgevingsdiensten: toezichthouder ODA, luchtspecialist ODRN, toezichthouder ODNV
– Ministerie: medewerker (I&W), medewerker (InfoMil)

De volgende afspraken zijn gemaakt;
-De VBW stelt een plan van aanpak op voor het onderzoek naar oorzaken van benzeenuitstoot
en maatregelen om de uitstoot te reduceren.
-De VBW stelt een standaard format maatwerkvoorschrift op.
-De vertegenwoordiging vanuit overheidskant informeert zoveel mogelijk haar achterban,
zodat omgevingsdiensten allen dezelfde informatie ontvangen en zodoende de mogelijkheid
hebben/krijgen om voor een landelijke aanpak te kiezen.

2019

Op 10 april 2019 is er een gesprek tussen VBW en de voorzitter van Omgevingsdienst NL.
Aan hem is het verzoek gedaan om (alsnog) de omgevingsdiensten op te roepen om te
reageren op het standaard format voor maatwerkvoorschriften. Zodat er één format / landelijke
lijn wordt gehanteerd.

Dit verzoek is besproken in het Vakberaad VTH van Omgevingsdienst NL. In het
verslag van dit overleg staat de volgende passage:
Landelijk maatwerkverzoek asfaltcentrales benzeenemissies; afdelingshoofd vergunningverlening
van de ODRN wil met een collega (luchtspecialist van de ODRN) en een medewerker van de DCMR en
andere OD’s betrekken bij het opstellen van eenvormige maatwerkvoorschriften. In de bijlage (link)
een overzicht van asfaltcentrales per OD en een plan van aanpak. Zorg dat een van jouw
medewerkers als contactpersoon betrokken is
.”

Maatwerkbesluit hogere grenswaarde APN

21 december 2018

Indienen verzoek maatwerk hogere grenswaarde benzeen door APN.

29 augustus 2019

In het Portefeuille Overleg (PO) van de gemeente Nijmegen is het voornemen besproken om het maatwerkverzoek
te honoreren en een tijdelijke hogere grenswaarde vast te stellen. In de bijbehorende notitie staat de
geschetste landelijke aanpak. Daarnaast is in de notitie verzocht om
aanvullend budget voor de uitvoering van geurmetingen.
De luchtspecialist van de ODRN heeft in een korte mail aansluitend op het PO het volgende gemaild
naar de accounthouder Nijmegen van de ODRN:
De wethouder is akkoord met ons advies. Argumenten om in te stemmen waren: transparantie,
landelijke aanpak en geen gezondheidsschade
.”

3 september 2019

In het Wijkoverleg Nijmegen West/Weurt is het maatwerkverzoek gedeeld.

30 januari 2020

Publicatie Ontwerpbeschikking.

4 februari – 17 maart 2020

Zienswijzen binnengekomen.

18 februari 2020

De ontwerpbeschikking is besproken in het Wijkoverleg NWW. Daarbij is afgesproken dat er een niet-technische (“populaire”) samenvatting naar de buurt wordt gestuurd.

28 september 2020

In het PO-overleg is de definitieve beschikking besproken. De wethouder is niet tevreden over:
– De snelheid van de procedure
– De communicatie rondom de procedure (welk communicatieprotocol is gehanteerd?)
– De defensieve reactie op de zienswijzen door de ODRN
– Het feit dat de ontwerpbeschikking niet in het PO is geweest

5 oktober 2020

Op 5 oktober 2020 is in het PO door de accounthouder Nijmegen van de ODRN onder meer het
maatwerkbesluit APN op de agenda gezet en besproken. Uit de notulen van deze PO volgt; “de wethouder
gaat hiermee akkoord. De beschikking is aangepast, deze is minder defensief
.”

5 november 2020

Door een luchtspecialist van de ODRN is in het Wijkoverleg West/Weurt toegelicht dat de tijdelijk
verhoogde emissienorm bij volledige benutting zal leiden tot een verwaarloosbaar effect op
leefniveau. Daarnaast is door APN aangeboden om uitleg te geven over hun bedrijf en de aanpak om
de benzeenemissie te beperken. Vanuit het wijkoverleg werd op dit aanbod positief gereageerd.

November/december 2020

APN is diverse keren besproken in een PO, en voornamelijk geagendeerd door medewerkers van de
gemeente Nijmegen. In deze periode is ook door medewerkers van de ODRN (waaronder de
betrokken vergunningverlener van de ODRN) gemaild met een luchtspecialist van de gemeente
Nijmegen waaruit blijkt dat op 11 november 2020 Dura Vermeer besluit tot een intrekking van het
maatwerkverzoek. Deze intrekking is later ook door de vergunningverlener van de ODRN, formeel
ontvangen.