Verleende vergunningen bevoegd gezag provincie Gelderland

Op deze pagina vindt u de verleende vergunningen aan bedrijven waarvoor de provincie Gelderland bevoegd gezag is.

Een heel aantal van deze bedrijven vallen onder de Richtlijn industriële emissies (RIE). Deze Europese richtlijn verplicht de overheid om vergunningen digitaal en zonder persoonsgegevens, beschikbaar te stellen.

Het gaat hier om grotere industriële bedrijven met vaak een IPPC-installatie. IPPC-installaties worden tegenwoordig ook wel RIE-installaties genoemd. Op de website van Infomil leest u hier meer over.

Over de gegevens

U vindt in de gegevens vergunningen van verschillende omgevingsdiensten. Vanaf 1 april 2013 tot 1 januari 2018 hadden zeven Gelderse Omgevingsdiensten het mandaat voor het verlenen van vergunningen namens de provincie Gelderland. De ODRN was in deze periode verantwoordelijk voor het adviseren over het onderdeel milieu aan andere omgevingsdiensten. De verantwoordelijke regionale omgevingsdienst nam het besluit namens de provincie Gelderland.

Vanaf 1 januari 2018 heeft de ODRN het mandaat om besluiten te nemen voor alle bedrijven die voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vallen onder het bevoegde gezag van de provincie Gelderland.

Overzicht verleende vergunningen