Reactie op berichtgeving oud medewerker

In 2021 heeft een oud medewerker van ODRN documenten en gegevens gedownload en zich toegeëigend. Het gaat om 865 documenten over het industrieterrein Nijmegen West en Weurt. Deze documenten bevatten mogelijk persoonsgegevens en bedrijfsgevoelige informatie. Er is daardoor sprake van een onrechtmatige situatie waarvoor ODRN aansprakelijk gesteld kan worden. Om dat risico uit te sluiten heeft het Dagelijks Bestuur de oud medewerker met een sommatiebrief verzocht de gegevens te verwijderen. Het gaat hier om een formele juridische stap om als ODRN gevrijwaard te kunnen blijven van eventuele aansprakelijkheidstellingen.

Opvragen documenten

Voor dergelijke gegevens en documenten geldt dat deze altijd en door iedereen via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunnen worden opgevraagd. Deze procedure heeft als doel om gegevens te verstrekken zonder persoonsgegevens of bedrijfsgevoelige informatie. 

Op dit moment worden op verzoek al documenten doorgenomen om uiteindelijk vrijgegeven te worden volgens de regels AVG en de Wob. Daarnaast moeten volgens de procedure betrokken bedrijven gevraagd worden om zienswijzen op het openbaar maken van de informatie. Dit proces neemt enige tijd in beslag.

Signalen wijkvertegenwoordigers waardevol

Sinds 2019 is ODRN in gesprek met wijkvertegenwoordigers rondom het industrieterrein West en Weurt. In dit wijkoverleg, dat meestal om de twee maanden plaatsvindt, wordt open gesproken over thema’s als geur, luchtkwaliteit en vergunningen en handhaving bij bedrijven op het industrieterrein. We spreken elkaar ook over zorgen en klachten over ontwikkelingen en wettelijke (on)mogelijkheden en dilemma’s.

ODRN ziet de signalen vanuit dit overleg met wijkvertegenwoordigers als waardevol om te kunnen zorgen voor een veilige, schone en duurzame leefomgeving voor iedereen. Wij waarderen de betrokkenheid die de oud medewerker laat zien, ook zijn signalen nemen wij mee in ons werk.