Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Project glastuinbouw afgerond

20 maart 2018
Project glastuinbouw afgerond

De ODRN is in 2016 gestart met het project glastuinbouw. Met dit project wil de dienst de 0-situatie voor de glastuinbouwbranche vastleggen.

In eerste instantie werden glastuinbouwbedrijven gedefinieerd als bedrijven die in hoofdzaak, voor meer dan 50%, zijn bedoeld voor het ‘telen of kweken van gewassen in een kas’. Tijdens het project is gebleken dat de term ‘in hoofdzaak glastuinbouw’ geen stand houdt.

Met de komst van het Activiteitenbesluit, waarbij regels zijn gesteld per activiteit, is het niet meer van belang of een bedrijf in hoofdzaak een glastuinbouwbedrijf is. De specifieke glastuinbouwregels met betrekking tot meststoffen gift, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, verlichting en lozingen gelden voor alle bedrijven waar de activiteit het ‘telen of kweken van gewassen in een kas’ plaatsvindt.

Resultaat controles

De toezichthouders hebben bij 49 bedrijven een milieucontrole uitgevoerd. In totaal zijn 34 overtredingen geconstateerd, waarvan 18 verschillende soorten.

ArtikelWetgevingAantal Overtreding
1.10Activiteitenbesluit4Wijzigingen melden
2.9Activiteitenbesluit2Bodembeschermende voorzieningen aanbrengen
3.10Activiteitenbesluit1Aantonen rendement WKK’s
3.59Activiteitenbesluit1Zijafscherming (reductie 95%) kas realiseren
3.6Activiteitenbesluit2Realiseren overstortvoorziening voorafgaand aan hemelwateropvangvoorziening
3.66Activiteitenbesluit2Aanbrengen recirculatiesysteem drainwater
3.71Activiteitenbesluit1Stoppen lozing drainwater
3.72Activiteitenbesluit1Overleggen hoeveelheid en soort toegepaste gewasbeschermingsmiddelen
3.88Activiteitenbesluit2Opvangen en hergebruiken drainwater buitenteelt
3.90Activiteitenbesluit2Beëindigen lozing brijn in de bodem en oppervlaktewater
3.7bActiviteitenregeling1Uitvoeren NOx-meting
3.7mActiviteitenregeling7Keuren stookinstallatie
3.54dActiviteitenregeling1Tank voorzien van installatiecertificaat conform BRL-K903
3.71dActiviteitenregeling2Tank niet gesaneerd conform BRL-K902/4
3.71dActiviteitenregeling2Controle water/bezinksel uitvoeren
3.71fActiviteitenregeling1Overvulbeveiliging tank aanbrengen
4F-gassenverordening1Uitvoeren lekcontrole koelinstallatie
2.2.11PGS 301Lekdetectiepotsysteem voldoet niet aan BRL-K903
  34 

Tussentijdse uitbreiding project

Tijdens de uitvoer van het project stuitten de toezichthouders op een aankomend probleem, namelijk de zuiveringsplicht voor afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat.

Bij één bedrijf is gebleken dat hieraan (mogelijk) niet voldaan kan worden. Daarom heeft de ODRN besloten om de aankomende wetswijziging mee te nemen als controlepunt.

De toezichthouders brachten  samen met de ondernemers de lozingssituatie per bedrijf in kaart.. Daarnaast adviseerden zij  over de aankomende wetswijziging en welke maatregelen er getroffen moeten worden om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Vervolg project

Vanaf 1 januari 2018 is de nieuwe wetgeving van kracht waarin is bepaald dat afvalwater (drainwater, drainagewater of spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie) dat gewasbeschermingsmiddelen bevat voor 95% moet worden gezuiverd voordat het wordt geloosd.

Tijdens de controles in 2017 is gebleken dat een groot deel van de bedrijven geen afvalwater loost. Zij zijn aangemerkt als nullozer. Tien bedrijven lozen wel afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen. Om te beoordelen of de ondernemers onze adviezen hebben opgevolgd, worden deze bedrijven in 2018 wederom gecontroleerd.  De ODRN doet hiervoor nog een voorstel aan de opdrachtgevers.