Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Gelderse aanpak stikstof

9 oktober 2019
Gelderse aanpak stikstof

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet meer gebruikt worden als basis voor toestemmingverlening. Zo oordeelde de Raad van State eerder dit jaar. Sindsdien is de verlening van natuurvergunningen en omgevingsvergunningen waarbij stikstof vrijkomt vrijwel tot stilstand gekomen.

Op 8 oktober 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland nieuwe beleidsregels vastgesteld. Toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten wordt weer mogelijk, zolang de activiteiten niet leiden tot een stijging en in veel gevallen feitelijk leiden tot een daling van stikstofbelasting.

Samengevat betekent dat:

  • Alle projecten die stil lagen vanwege het ontbreken van de rekentool AERIUS, maar geen stikstofeffect hebben op Natura 2000-gebieden, kunnen nu weer worden opgestart.
  • Initiatiefnemers die aan kunnen tonen dat ze per saldo geen stikstof uitstoten of aan kunnen tonen dat dit geen significante effecten heeft op Natura 2000 gebieden, kunnen ook weer vergund worden. Dit kan door de uitstoot te beperken met schonere technieken of door een beperkte stijging van de emissie te salderen met een veel grotere daling van een andere bron; het extern salderen.
  • Die projecten die wel effect zouden hebben op de natuur kunnen, als ze van groot maatschappelijk belang zijn en er geen alternatieven zijn, gebruik maken van de ADC-toets en de effecten compenseren.
  • Op 22 oktober is door de provincie besloten dat de beleidsregels voor agrariers opgeschort worden.

Daarnaast onderzoekt het kabinet het invoeren van een drempelwaarde voor projecten of activiteiten met kleine stikstofdeposities. Daarvoor is het nodig om (bron)maatregelen uit te werken. Het kabinet komt voor het einde van het jaar met een uitgewerkt pakket op basis waarvan in het begin van het nieuwe jaar besluitvorming kan plaatsvinden.

Heeft u vragen over stikstof en wat dat eventueel voor uw plannen betekent? Kijk dan op de website van BIJ12, hier staat de meest actuele informatie.