Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Buurt en bedrijf tekenen samen voor oplossing

9 juli 2019
Buurt en bedrijf tekenen samen voor oplossing

Afgelopen half jaar zijn het bedrijf RRT Neerijnen en buurtbewoners erin geslaagd samen afspraken te maken over de activiteiten en toekomst van het bedrijf op de huidige locatie in Neerijnen. Op 8 juli 2019 tekenen bewoners, eigenaar RRT Neerijnen, exploitant Bruins & Kwast, gemeente West Betuwe, de Gelderse Natuur en Milieufederatie en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (namens de provincie Gelderland) een zogeheten vaststellingsovereenkomst. De overeenkomst bevat onder meer afspraken over een onderzoek naar de haalbaarheid van verplaatsing van het bedrijf en het opschorten van lopende juridische procedures tegen het bedrijf.

Klachten over stank na hernieuwde activiteiten op het composteerbedrijf waren aanleiding om samen aan tafel te gaan. Buurtbewoners hadden al een handhavingsverzoek neergelegd bij de provincie Gelderland. Tijdens een bewonersavond bleek dat bewoners meer voelden voor een mediation traject om een oplossing te vinden voor de hinder. Mediation zou een dure rechtsgang, vele jaren procederen en een onzekere uitkomst kunnen voorkomen. Eigenaar RRT en exploitant Bruins & Kwast reageerden positief op het voorstel van de bewoners. Ook de Provincie Gelderland, gemeente West Betuwe en de Gelderse Natuur en Milieufederatie stemden in met het verzoek om mediation.

De mediationgesprekken leverden afspraken op over de visie op korte en lange termijn op de bedrijfsactiviteiten. Het uiteindelijke doel is verplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie. Omwonenden en bedrijf hebben afspraken gemaakt over het melden van klachten en geplande werkzaamheden waarbij hinder kan ontstaan. Ook wordt regelmatig een overleg afgesproken om afspraken te evalueren. De gemaakte afspraken moeten het contact en begrip onderling verbeteren.

Het ondertekenen van een private overeenkomst met dergelijke afspraken is een werkwijze die in dit soort situaties nieuw is voor alle partijen. De provincie Gelderland ziet deze dialoog en overeenkomst als een goed voorbeeld om beginnende conflicten tussen bedrijven en omgeving op een pragmatische manier op te lossen. Waarbij met aandacht naar alle belangen van betrokken partijen en de toekomstige mogelijkheden wordt gekeken.

Als het niet lukt om afspraken op te volgen wordt teruggevallen op de huidige juridische situatie en procedures. Vooralsnog wordt door bedrijf en omgeving met vertrouwen gekeken naar de toekomst. Ook kijken zij positief terug op de gesprekken die geleid hebben tot de overeenkomst.