Grondwater en afvalwater

We zijn zuinig op ons water. Het lozen van (vervuild) water, het verspillen van water of het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op ons milieu. Daarom gelden er regels voor sommige activiteiten rondom water. Soms is het aanvragen van een vergunning nodig.

Grondwater

Grondwater onttrekken

Bij het aanleggen van een kelder of het vervangen van een riolering is het soms nodig om de grondwaterstand te verlagen. Dit kan door het toepassen van ‘bronnering’. Hierbij wordt het grondwater weggepompt om werkzaamheden in de bodem te kunnen uitvoeren. Hiervoor moet u een vergunning aanvragen of een melding doen.

Het verlagen, oftewel onttrekken, van grondwater moet aan bepaalde regelgeving voldoen. U kunt online een vergunning aanvragen of een melding doen via het Omgevingsloket.

Grondwater verlagen bij industrie

Wilt u grondwater onttrekken bij industriële toepassingen (meer dan 150.000 m³ per jaar), openbare drinkwatervoorzieningen of bij open bodem-energiesystemen? Dan moet u hiervoor een vergunning bij de Provincie Gelderland aanvragen. In de meeste gevallen moet uw melding minimaal twee weken van te voren binnen zijn.

Overige wateronttrekkingen meldt u bij het waterschap van uw regio. In de meeste gevallen moet u de melding twee weken voordat de onttrekking plaatsvindt, indienen.

Onttrekken verontreinigd grondwater

Om verontreinigd grondwater te onttrekken, of een grondwaterverontreiniging te verplaatsen, heeft u toestemming van de Provincie Gelderland nodig. Twijfelt u of er sprake is van een grondwaterverontreiniging? Neem dan contact met ons op.

Grondwater lozen

Voor het lozen van grondwater heeft u toestemming nodig van uw gemeente, provincie of waterschap. U geeft via een melding de hoeveelheid, locatie en startdatum van de lozing door. Het verschilt per lozing bij wie u de melding moet doen:

  • Lozingen op de riolering (indirecte lozing): meld dit bij uw gemeente.
  • Klachten of meldingen over (vervuild) oppervlaktewater: meld dit bij uw waterschap.
  • Vragen over onttrekken van grondwater en lozen in oppervlaktewater: neem contact op met uw waterschap.

Afvalwater van bedrijven

Als bedrijven water in hun omgeving verontreinigen, of gebruiken voor de afvoer van afvalstoffen, ontstaat er afvalwater. Dit afvalwater moet ook aan bepaalde regelgeving voldoen. Het waterschap doet regelmatig controles bij bedrijven. Hierbij voeren ze metingen van indirecte lozingen uit. Dit doen ze door middel van een monsterneming. Ook bij milieuklachten doen de specialisten onderzoek naar de herkomst van de verontreiniging. Klachten over (vervuild) oppervlaktewater kunt u indienen bij uw waterschap.

Waterbesparing

Door zo zuinig mogelijk om te gaan met water helpt u om de milieubelasting van uw bedrijf laag te houden. Verbruikt uw bedrijf meer dan 5.000 m3 water per jaar? Dan bent u verplicht om, waar mogelijk, milieumaatregelen te nemen die het waterverbruik verminderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de maatregel om proceswater zo veel mogelijk te hergebruiken of het opvangen van regenwater, zodat er geen leidingwater gebruikt hoeft te worden.