Bomen kappen of rooien

Soms veroorzaakt een boom veel overlast. De wortels drukken bijvoorbeeld de stoep omhoog. U mag een boom niet zomaar rooien of kappen, ook niet als u de eigenaar bent. U kunt hiervoor een boete krijgen. In sommige gevallen heeft u voor het kappen of rooien van een boom een vergunning nodig.

Vergunning voor het kappen van bomen

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

U heeft een vergunning nodig voor het kappen van een boom als:

Doe de vergunningcheck

Via de Vergunningcheck in het Omgevingsloket ziet u snel of u een vergunning nodig heeft voor het kappen van een boom. U moet natuurlijk wel eigenaar zijn van de boom of van de grond waar deze op staat. U kunt geen gemeentebomen kappen.

Hoe vraag ik een kapvergunning aan?

Voor het kappen van een beschermde boom vraagt u een omgevingsvergunning ‘Boom kappen of houtopstand vellen’ aan via het Omgevingsloket. Bij het beoordelen van uw aanvraag wordt eerst gekeken in welke categorie de boom valt. De categorie bepaalt of er een vergunning nodig is voor het kappen. Is het een vergunningplichtige boom? Dan wordt eerst de waarde van de boom beoordeeld.

De waarde van een boom beoordelen

Is er sprake van een waardevolle boom? Dan doen we eerst een boomonderzoek. We kijken bijvoorbeeld naar de leeftijd, status binnen de boomstructuur, esthetische waarde, vervangbaarheid en de zichtbaarheid vanaf de openbare weg. Maar ook naar de cultuurhistorische en ecologische waarde en natuurlijk naar de gezondheid van de boom. Uiteindelijk komt hier een puntenscore uit. Scoort een boom meer dan 60 punten? Dan hebben wij redenen om de vergunning te weigeren. U mag de boom dan niet kappen.

Overlast door een boom

Soms veroorzaakt een boom veel overlast. De wortels drukken bijvoorbeeld de straat of stoep omhoog. Of er is een risico dat takken afbreken en op het fietspad of wegdek terecht komen. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Als onderhoud van de boom die overlast veroorzaakt niet genoeg kan helpen, dan wordt er toch een kapvergunning toegekend. Ook bij waardevolle bomen. Overigens moeten bomen met een hoge waarde of bomen uit de hoofdgroenstructuur altijd herplant worden. 

Bomen kappen: waar moet u rekening mee houden?

Bij het kappen van bomen zijn er altijd wetten en regels waar u zich aan moet houden. Daarnaast kunnen er andere factoren zijn die bepalen of en wanneer u een boom kunt kappen.

Flora- en fauna-activiteit

De Omgevingswet is altijd van toepassing bij het kappen van bomen. Vaak is dit met de zorgplicht (zoals kappen buiten het broedseizoen) gedekt. In sommige gevallen is er sprake van effecten op beschermde natuurgebieden (Natura 2000 of ecologische hoofdstructuur) of soorten (flora en fauna). Bij twijfel daarover vragen we u een quickscan aan te leveren om effecten uit te sluiten. Wanneer dit niet wordt uitgesloten moet u een vergunning aanvragen of melding doen van een flora- en fauna-activiteit. Doe de Vergunningcheck om erachter te komen wat wat u moet doen.

Broedseizoen

Bij het kappen van bomen moet u rekening houden met het broedseizoen. Dit geldt zowel voor bomen waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft, als voor bomen die u zonder vergunning kunt kappen. Veel vogelsoorten broeden van medio maart tot medio juli. Maar er zijn ook vogels die al in februari of tot in augustus broeden. U moet zelf onderzoeken of u met het kappen geen nest verstoort. Meer informatie over het broedseizoen vindt u via de website van de Vogelbescherming Nederland.

Omgevingsplan en beschermde status

Vanuit het omgevingsplan kunnen beperkingen zijn opgelegd voor het kappen van bomen. Bijvoorbeeld een speciale aanduiding ‘beschermde boom’, een dubbelbestemming met kapverbod of een ecologische waarde. Sommige bomen hebben daarnaast een beschermde status (ze zijn aangemerkt als monument of liggen in een beschermd stadsgezicht). In dat geval moet een welstandscommissie het kappen van de boom beoordelen.

Veelgestelde vragen

Deze rups veroorzaakt veel overlast, maar is goed te bestrijden. Daarom is deze overlast geen reden om een boom te kappen. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over de bestrijding van de eikenprocessierups.