Nijmeegsche IJzergieterij B.V. (NIJG)

  • Lindenhoutseweg 126, Nijmegen

De Nijmeegsche IJzergieterij (NIJG) is een bedrijf dat ligt op het industrieterrein Nijmegen West Weurt. Het bedrijf valt onder het bevoegd gezag van de provincie Gelderland. Namens de provincie voeren de ODRN en ODRA samen de vergunningverlening, toezicht en handhaving uit.

  • Heeft u vragen over dit dossier?


    Heeft u een vraag? Stel deze dan via communicatie@odrn.nl . De vragen die wij binnenkrijgen beantwoorden we samen met ODRA en de provincie.

Update februari 2022:

De provincie heeft besloten een last onder dwangsom op te leggen omdat het bedrijf niet voldoet aan de emissiegrenswaarde voor PAK. De emissiegrenswaarde voor PAK is vastgesteld in het Activiteitenbesluit op 0,05 mg/Nm³. Tijdens de (onaangekondigde) emissiemetingen die zijn uitgevoerd door de toezichthouders op 23 september 2021, is een overschrijding van de emissiegrenswaarde voor PAK geconstateerd. Uit analyse van de luchtmonsters blijkt dat ten tijde van de meting sprake was van een PAK-emissie van 0,96 mg/Nm³. Rekening houdend met de meetonzekerheid van de meetmethode is dit een overschrijding van de emissiegrenswaarde met een factor 10. Tijdens een emissiemeting op 26 oktober 2021 bleek, rekening houdend met de meetonzekerheid van de meetmethode, een overschrijding van de emissiegrenswaarde met een factor 3. Door het bedrijf is beroep aangetekend tegen het besluit voor het opleggen van de dwangsom.

Update oktober 2021

Op 25 oktober 2021 maakte de provincie Gelderland bekend dat zij optreedt tegen de Nijmeegsche IJzergieterij (NIJG) vanwege een te hoge uitstoot van PAK. PAK is een verzamelnaam voor een groep stoffen waaronder een aantal stoffen die bekend staat als Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

De provincie heeft NIJG daarom een last onder dwangsom gestuurd. Daarmee krijgt het bedrijf beperkt tijd om de overschrijding van de normen te beëindigen op straffe van een boete.

De meting volgt uit een reguliere controle van het bedrijf.

Veelgestelde vragen

In Gelderland hebben we een eigen meetdienst. Gelderland is, met Brabant, daarin uniek. De meetdienst is onder gebracht bij de Omgevingsdienst in Arnhem. De meetdienst werkt in opdracht van de vergunningverleners en de toezichthouders die bij de Omgevingsdiensten in dienst zijn.

De meetdienst gaat op pad om te controleren of bedrijven voldoen aan voorschriften en regels. Ook kan er gemeten worden als bijvoorbeeld een vergunning moet worden vernieuwd of als er veel klachten zijn van omwonenden. Ze kunnen geur meten en vele andere stoffen die vrijkomen bij smelten van ijzer.

Bij de Nijmeegsche IJzergieterij is op 23 september onaangekondigd gemeten. Het bedrijf heeft zelf ook metingen laten uitvoeren door een ingenieursbureau. Medewerkers klimmen dan in de schoorsteen om meetapparatuur te installeren. Wat zij meten wordt door een gespecialiseerd laboratorium geanalyseerd. Dat duurt meestal twee tot drie weken. De uitslag wordt gedeeld met de opdrachtgever.

Het meetteam heeft naar geur en verschillende stoffen in de uitstoot van het bedrijf onderzoek gedaan. Voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) is sprake van een overschrijding van emissienormen.

De meting van PAK is getoetst aan de normen uit algemene regels in het Activiteitenbesluit. De PAK-overschrijding is een factor 3. Dat heeft onder meer te maken met aangescherpte normen. Om uit te leggen wat er aan de hand is, een vergelijking:

  • Op een provinciale weg is de maximumsnelheid 80 km/uur. Dat is de norm. Rijdt iemand 75 km/uur is er niets aan de hand. De meeste mensen houden zich aan de maximumsnelheid.
  • Wordt de norm, de maximumsnelheid, onverwacht aangepast tot 8 km/uur, zal menig automobilist deze norm fors overschrijden.
  • Dat is ook gebeurd met de PAK-norm. De norm is landelijk in 2019 fors aangescherpt waardoor nu overschrijdingen gemeten zijn.

De meetresultaten worden gedeeld met de opdrachtgever en met het bedrijf zelf. Als er overtredingen zijn wordt het bedrijf daar op gewezen. Dat wordt in een brief vastgelegd. Het bedrijf krijgt dan (beperkt) tijd om te zorgen dat wel aan de norm wordt voldaan. 

Het provinciebestuur is bevoegd gezag. Dat wil zeggen dat het provinciebestuur besluit over de vergunning en de voorschriften in de vergunning, maar ook een besluit moet nemen over de resultaten van de metingen. De zogenoemde VTH-taken (vergunning, toezicht, handhaving) wordt door twee Omgevingsdiensten uitgevoerd. ODRN-vergunningverlening, ODRA houdt toezicht en handhaving. ODRA en ODRN voeren taken uit in opdracht van de provincie Gelderland.

Vanwege de overschrijding van de emissie uit de schoorsteen is berekend wat het effect is op leefniveau, dat is 1,5 meter boven maaiveld. Daarbij is uitgegaan van de slechts denkbare situatie (vijf dagen per week productie). Daaruit blijkt dat op leefniveau (immissie) geen norm wordt overschreden.

Ter verificatie is GGD Gelderland-Zuid om advies gevraagd. De GGD zal geen nader onderzoek doen naar deze specifieke situatie. De GGD kan de invloed van één (geïsoleerd) bedrijf op de gezondheid van omwonenden niet goed in beeld brengen, omdat veel meer omgevingsfactoren (andere bedrijven, verkeer, e.d.) van invloed kunnen zijn.

De wethouders en de gemeenteraden zijn geïnformeerd over de meetresultaten. Formeel is de provincie het bevoegd gezag, en dus verantwoordelijk, maar tussen de bestuurders van de gemeenten en de provincie is overleg geweest. Bestuurders hebben hun zorgen en aanpak gedeeld, maar de provincie is aan zet.

De gemeente Nijmegen is niet bevoegd met betrekking tot de ijzergieterij.  

De provincie heeft het bedrijf opgedragen de overtreding ongedaan te maken door een voornemen om een last onder dwangsom op te leggen. Daar kan het bedrijf binnen twee weken op reageren (begin november) met een zienswijze op de meetresultaten. Het provinciebestuur neemt daar kennis van. Afhankelijk van de inhoud van de zienswijze, legt het provinciebestuur de last onder dwangsom op.

Een last onder dwangsom betekent dat de ijzergieterij een beperkte periode de tijd krijgt om de problemen met de te hoge uitstoot van PAK op te lossen. Zo niet, dan wordt een dwangsom opgelegd.

PAK is een verzamelnaam voor polycyclische aromatische koolwaterstof. PAK komen vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen (steenkool, stookolie, bruinkool). Een deel van de PAK-stoffen zijn door het RIVM aangemerkt als Zeer Zorgwekkende stof (ZZS). Het aantal ZZS-stoffen is door aanscherping van regelgeving flink gestegen. Als een stof wordt aangemerkt als een ZZS-stof betekent dit dat er een strengere norm geldt voor de uitstoot.

Het bedrijf heeft een minimalisatieverplichting en moet dus zorgen dat zo min mogelijk PAK (ZZS) in de lucht geblazen wordt.

Achtergrond

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning van NIJG en het toezicht en handhaving hierop. In het kader van toezicht zijn op 23 september 2021 en 26 oktober 2021 emissiemetingen uitgevoerd door het meetbureau van de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA).

Bij de emissiemetingen is geur en verschillende stoffen gemeten. Voor PAK (PolyAromatische Koolwaterstoffen) is er sprake van een overschrijding van emissienormen. PAK is een verzamelnaam voor verschillende stoffen waarvan een deel zijn aangemerkt als Zeer Zorgwekkende stof (ZZS). Vanaf 1 juli 2019 geldt voor deze PAK een strengere norm. De nieuwe emissienorm voor PAK wordt met een factor 3 overschreden.

Vanwege de overschrijding van uitstoot die gemeten zijn bij de schoorsteen, zijn berekeningen uitgevoerd naar het effect op leefniveau, het zogenaamde immissieniveau. Hieruit blijkt dat er op leefniveau wordt voldaan aan de Europese richtwaarde en aan de norm voor het Maximaal Toelaatbaar Risico voor PAK.

GGD Gelderland-Zuid is om advies gevraagd. De GGD heeft besloten geen gezondheidskundige beoordeling van de luchtconcentraties uit te voeren, omdat de emissies van één bedrijf niets zeggen over het totaal aan emissies van alle bedrijven.


Handhavingstraject
De provincie heeft het bedrijf in januari 2022 een dwangsom opgelegd waartegen door het bedrijf beroep is ingesteld. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om te gaan voldoen aan de emissienorm voor PAK. Na afloop van de termijn in de dwangsom voert de ODRA opnieuw emissiemetingen uit.

Vragen
Mocht u vragen hebben over dit dossier, dan kunt u deze stellen via communicatie@odrn.nl . De vragen die wij binnenkrijgen beantwoorden we samen met ODRA en de provincie. Daarnaast komt er afhankelijk van vragen meer informatie te staan in dit dossier.