Spring naar content

Nijmeegsche IJzergieterij B.V. (NIJG)

  • Lindenhoutseweg 126, Nijmegen

De Nijmeegsche IJzergieterij (NIJG) is een bedrijf dat ligt op het industrieterrein Nijmegen West Weurt. Het bedrijf valt onder het bevoegd gezag van de provincie Gelderland. Namens de provincie voeren de ODRN en ODRA samen de vergunningverlening, toezicht en handhaving uit.

  • Heeft u vragen over dit dossier?


    Heeft u een vraag? Stel deze dan via communicatie@odrn.nl . De vragen die wij binnenkrijgen beantwoorden we samen met ODRA en de provincie.

Op 25 oktober 2021 maakte de provincie Gelderland bekend dat zij optreedt tegen de Nijmeegsche IJzergieterij (NIJG) vanwege een te hoge uitstoot van een aantal stoffen.

Het gaat daarbij om zogenaamde PAK’s, een verzamelnaam voor een groep stoffen dat bekend staat als Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

De provincie heeft NIJG daarom een voornemen last onder dwangsom gestuurd. Daarmee krijgt het bedrijf beperkt tijd om de overschrijding van de normen te beëindigen op straffe van een boete.

De meting volgt uit een reguliere controle van het bedrijf. Uit de meting blijkt ook een overschrijding van de norm voor geur. Daarvoor krijgt het bedrijf een waarschuwingsbrief.

Veelgestelde vragen

In Gelderland hebben we een eigen meetdienst. Gelderland is, met Brabant, daarin uniek. De meetdienst is onder gebracht bij de Omgevingsdienst in Arnhem. De meetdienst werkt in opdracht van de vergunningverleners en de toezichthouders die bij de Omgevingsdiensten in dienst zijn.

De meetdienst gaat op pad om te controleren of bedrijven voldoen aan voorschriften en regels. Ook kan er gemeten worden als bijvoorbeeld een vergunning moet worden vernieuwd of als er veel klachten zijn van omwonenden. Ze kunnen geur meten en vele andere stoffen die vrijkomen bij smelten van ijzer.

Bij de Nijmeegsche IJzergieterij is op 23 september onaangekondigd gemeten. Het bedrijf heeft zelf ook metingen laten uitvoeren door een ingenieursbureau. Medewerkers klimmen dan in de schoorsteen om meetapparatuur te installeren. Wat zij meten wordt door een gespecialiseerd laboratorium geanalyseerd. Dat duurt meestal twee tot drie weken. De uitslag wordt gedeeld met de opdrachtgever.

Het meetteam heeft naar vier elementen in de uitstoot van het bedrijf onderzoek gedaan. Voor geur en de Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) is sprake van een overschrijding van emissienormen. Voor bepaalde koolwaterstoffen (onder andere benzeen) wordt aan de norm voldaan.

De meting is getoetst aan wat in de vergunning is opgenomen. Geur wordt uitgedrukt in odeureenheden per uur. Voor geur is de gemeten overschrijding minimaal: gemeten 960 Mou/uur ten opzichte van de 920 Mou/uur in de vergunning.

De meting van PAK is getoetst aan de normen uit algemene regels in het Activiteitenbesluit. De PAK-overschrijding is een factor 10. Dat heeft onder meer te maken met aangescherpte normen. Om uit te leggen wat er aan de hand is, een vergelijking:

  • Op een provinciale weg is de maximumsnelheid 80 km/uur. Dat is de norm. Rijdt iemand 75 km/uur is er niets aan de hand. De meeste mensen houden zich aan de maximumsnelheid.
  • Wordt de norm, de maximumsnelheid, onverwacht aangepast tot 8 km/uur, zal menig automobilist deze norm fors overschrijden.
  • Dat is ook wat met de PAK-norm is gebeurd in 2020. De norm is landelijk fors aangescherpt waardoor nu overschrijdingen gemeten zijn.

De meetresultaten worden gedeeld met de opdrachtgever en met het bedrijf zelf. Als er overtredingen zijn wordt het bedrijf daar op gewezen. Dat wordt in een brief vastgelegd. Het bedrijf krijgt dan (beperkt) tijd om te zorgen dat wel aan de norm wordt voldaan. 

Het provinciebestuur is bevoegd gezag. Dat wil zeggen dat het provinciebestuur besluit over de vergunning en de voorschriften in de vergunning, maar ook een besluit moet nemen over de resultaten van de metingen. De zogenoemde VTH-taken (vergunning, toezicht, handhaving) wordt door twee Omgevingsdiensten uitgevoerd. ODRN-vergunningverlening, ODRA houdt toezicht en handhaving. ODRA en ODRN voeren taken uit in opdracht van de provincie Gelderland.

Vanwege de overschrijding van de emissie uit de schoorsteen is berekend wat het effect is op leefniveau, dat is 1,5 meter boven maaiveld. Daarbij is uitgegaan van de slechts denkbare situatie (vijf dagen per week productie). Voorlopige conclusie is dat op leefniveau (immissie) geen norm wordt overschreden.

Ter verificatie is GGD Gelderland-Zuid om advies gevraagd. De GGD zal geen nader onderzoek doen naar deze specifieke situatie. De GGD kan de invloed van één (geïsoleerd) bedrijf op de gezondheid van omwonenden niet goed in beeld brengen, omdat veel meer omgevingsfactoren (andere bedrijven, verkeer, e.d.) van invloed kunnen zijn.

De wethouders en de gemeenteraden zijn geïnformeerd over de meetresultaten. Formeel is de provincie het bevoegd gezag, en dus verantwoordelijk, maar tussen de bestuurders van de gemeenten en de provincie is overleg geweest. Bestuurders hebben hun zorgen en aanpak gedeeld, maar de provincie is aan zet.

De gemeente Nijmegen is niet bevoegd met betrekking tot de ijzergieterij.  

Na bekend worden van de meetresultaten heeft de provincie besloten voor de overschrijding van de geurnorm het bedrijf aan te schrijven. Het bedrijf krijgt een waarschuwingsbrief en een bepaalde termijn om de geuroverlast verminderen.

Voor de overschrijding van de PAK-norm wordt de stap van de waarschuwingsbrief overgeslagen. De provincie heeft het bedrijf opgedragen de overtreding ongedaan te maken door een voornemen om een last onder dwangsom op te leggen. Daar kan het bedrijf binnen twee weken op reageren (begin november) met een zienswijze op de meetresultaten. Het provinciebestuur neemt daar kennis van. Afhankelijk van de inhoud van de zienswijze, legt het provinciebestuur de last onder dwangsom op.

Een last onder dwangsom betekent dat de ijzergieterij een beperkte periode de tijd krijgt om de problemen met de te hoge uitstoot van PAK op te lossen. Zo niet, dan wordt een dwangsom van € 100.000 opgelegd. Concreet betekent dit dat er in februari 2022 zicht moet zijn op een structurele oplossing van de gemeten overschrijding.

PAK is een verzamelnaam voor verschillende giftige stoffen. PAK komen vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen (steenkool, stookolie, bruinkool). Een deel van de PAK-stoffen zijn door het RIVM aangemerkt als Zeer Zorgwekkende stof (ZZS). Het aantal ZZS-stoffen is flink gestegen. Als een stof wordt aangemerkt als een ZZS-stof betekent dit dat er een strengere norm geldt voor de uitstoot.

Het bedrijf heeft een minimalisatieverplichting en moet dus zorgen dat zo min mogelijk PAK (ZZS) in de lucht geblazen wordt.

Bericht aan omwonenden Nijmegen West Weurt

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning van NIJG en het toezicht en handhaving hierop. In het kader van toezicht zijn 23 september 2021 emissiemetingen uitgevoerd door het meetbureau van de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA).

Bij de emissiemetingen is op vier stoffen gemeten. Voor twee onderdelen (geur en PAK (PolyAromatische Koolwaterstoffen) is er sprake van een overschrijding van emissienormen. PAK is een verzamelnaam voor verschillende stoffen en deze zijn aangemerkt als Zeer Zorgwekkende stof (ZZS). Daarnaast tellen ook meer PAK mee waardoor de norm voor een aantal stoffen strenger is geworden. Vanaf 1 juli 2020 geldt voor deze PAK een strengere norm en een minimalisatieverplichting. De emissienorm voor PAK wordt een factor 10 overschreden.

Vanwege de overschrijding van uitstoot die gemeten zijn bij de schoorsteen, zijn berekeningen uitgevoerd naar het effect op leefniveau, het zogenaamde immissieniveau. Hieruit blijkt dat er op leefniveau wordt voldaan aan de Europese richtwaarde en aan de norm voor het Maximaal Toelaatbaar Risico voor een aantal PAK. Voor de overige PAK is er een bijdrage, maar hiervoor is geen luchtkwaliteitseis beschikbaar waaraan getoetst kan worden.

GGD Gelderland-Zuid is om advies gevraagd. De GGD heeft besloten geen gezondheidskundige beoordeling van de luchtconcentraties uit te voeren, omdat de emissies van één bedrijf niets zeggen over het totaal aan emissies van alle bedrijven.

Handhavingstraject
De provincie legt het bedrijf een Voornemen tot Last onder Dwangsom op. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om te gaan voldoen aan de emissienorm voor PAK’s. Na afloop van de termijn in de dwangsom voert de ODRA opnieuw emissiemetingen uit. Voor de overschrijding van de geurnorm krijgt het bedrijf een waarschuwingsbrief.

Vragen
Mocht u vragen hebben over dit dossier, dan kunt u deze stellen via communicatie@odrn.nl . De vragen die wij binnenkrijgen beantwoorden we samen met ODRA en de provincie. Daarnaast komt er afhankelijk van vragen meer informatie te staan in dit dossier.