Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe de ODRN de persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) kan deze verklaring tussentijds aanpassen.

De ODRN voert diverse taken uit op het vlak van bouwen en milieu voor haar partners, de gemeenten in de regio Nijmegen en de provincies Gelderland en Overijssel. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. De wettelijke basis/gerechtvaardigde verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, gerechtvaardigd belang en publiekrechtelijke taak. Met name deze laatste is van belang voor ons werk.

Zo min mogelijk persoonsgegevens worden verzameld

De ODRN verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel, de taken die de ODRN uitvoert namens haar deelnemers. Wet -en regelgeving bepalen voor het werk van ODRN vaak wat vereist is. De ODRN streeft daarbinnen naar minimale gegevensverwerking.

Hoe gaan we om met de gegevens?

De ODRN gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld en gelden beperkingen voor de verwerking door het personeel van ODRN. Daarbij zorgt de ODRN voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de ODRN taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven (archivering).

Delen met derden

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden , als dat nodig is voor het doel waarvoor de omgevingsdienst de gegevens heeft gekregen. In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de ODRN afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. De ODRN controleert deze afspraken.

Rechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens, die de omgevingsdienst van u heeft, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren. Voor zover uw persoonsgegevens niet (meer) nodig zijn voor de uitoefening van een wettelijke taak, kunt u verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met de ODRN, 024-7517700.

Overig

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijzen we naar de website van de autoriteit persoonsgegevens.