Herijking missie en visie ODRN

Herijking missie en visie ODRN

In het kader van het ontwikkelingstraject DOOR! is een top tien geformuleerd van projecten, die we belangrijk vinden voor een succesvolle doorontwikkeling van de ODRN. Een herbezinning op de missie en de visie vormt de basis voor verdere prioritering en uitwerking van de projecten.

Vanaf mei 2017 zijn bijeenkomsten gepland waarin, samen met de medewerkers en aan de hand van bijdragen van externe partners, gewerkt is aan de herijking op basis van een aantal gespreksthema’s. Met gebruikmaking van alle input uit deze bijeenkomsten heeft de herijking geleid tot de volgende essenties/kernwaarden:
Kwaliteit op maat – Dichtbij/nabij – Deskundige dienstverlening – Talent benutten en groei – Samenwerkingspartner

De kernwaarden zijn vertaald naar een aantal belangrijke noties, die onze visie goed weergeven:

  • Een goede uitvoerder, een goede sparringpartner, een goede adviseur en een goede werkgever zijn: dat is de ambitie van de ODRN. Iedereen moet veilig en volgens de regels kunnen wonen en werken. In Bouwen en Milieu ligt onze kracht.
  • We kennen de wet, we geven advies, we verlenen vergunningen, we houden toezicht en we handhaven eerlijk en effectief. We communiceren over wat we doen, waarom we dat doen en voor wie.
  • We stimuleren om veranderingen in de leefomgeving vooraf en met alle betrokkenen in kaart te brengen. En zoeken actief naar oplossingen die recht doen aan zo veel mogelijk belangen. Waar we goed naleefgedrag zien, waarderen we dat met vertrouwen en ruimte.
  • Innovaties in techniek en talenten van mensen benutten we graag: we zien ontwikkeling als vooruitgang en halen die in ‘huis’. Daardoor zijn we steeds op tijd klaar voor de toekomst.
  • Voor onze opdrachtgevers houden we kwaliteit en kosten kritisch in de gaten. Gemaakte afspraken komen we na. Waar dingen beter kunnen dragen we dat aan. Inwoners en ondernemers kunnen rekenen op onze deskundigheid voor juiste naleving van de regels; op ons gedrag zijn we aanspreekbaar.

Ons motto is: Een omgeving maak je samen!

Het is van belang om deze waarden breed te delen en te verankeren. Intern is daarmee al een start gemaakt. Het breed delen met externe partijen en partners zal in de loop van 2018 zijn beslag krijgen. Ook in de nieuwsbrief zal het onderwerp vaker aandacht krijgen.