Toezicht bij bedrijven

Overtreding

Heeft de toezichthouder één of meer overtredingen geconstateerd? Dan zullen er stappen worden ondernomen. De vervolgstappen hangen af van de zwaarte van de overtreding.

Beperkt risico op milieuschade

Als de overtreding een beperkt milieurisico met zich meebrengt, ontvangt u een brief met een termijn waarin u de overtreding moet oplossen. Na afloop van de termijn vindt een hercontrole plaats. Als de overtreding is opgelost, is het traject afgerond. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht.

Als de overtreding niet binnen de termijn is opgelost, krijgt u een brief met daarin een ‘voornemen besluit last onder dwangsom’. Dit is een concept van een besluit dat we opleggen als de overtreding nog langer duurt.

Last onder dwangsom

Een last onder dwangsom betekent dat u een geldbedrag moet betalen zolang de overtreding blijft bestaan. De termijn staat in de brief en verschilt per situatie. Hoe langer de overtreding duurt, hoe hoger het geldbedrag.

Groot risico op milieuschade

Levert de overtreding een groot risico op milieuschade op? Of heeft de toezichthouder een overtreding opnieuw geconstateerd? Dan ontvangt u een brief met daarin een ‘voornemen besluit last onder dwangsom’.

Acuut risico op milieuschade

In uitzonderlijke situaties met een acuut risico op milieuschade kunnen wij bestuursdwang toepassen. Bestuursdwang is bijvoorbeeld het sluiten van (een onderdeel van) een bedrijf.