Water

Water

We zijn zuinig op ons water. Het lozen van (vervuild) water of het onttrekken van grondwater, kan veel invloed hebben op ons milieu.

Grondwater onttrekken

Bij het aanleggen van een kelder of het vervangen van een riolering kan het nodig zijn dat de grondwaterstand verlaagd moet worden. Dit kan door het toepassen van ‘bronnering’. Bij bronnering wordt het grondwater weggepompt om werkzaamheden in de bodem te kunnen uitvoeren. Hiervoor moet u een vergunning aanvragen of een melding indienen.

Het verlagen (onttrekken) van grondwater moet aan bepaalde regels voldoen. Aanvragen van een vergunning of het doen van een milieumelding doet u online via het Omgevingsloket.

Aanvraag of melding doen particulier Aanvraag of melding doen bedrijf

Grondwater verlagen bij industrie

Wilt u grondwater onttrekken bij industriële toepassingen (meer dan 150.000 m³ per jaar), openbare drinkwatervoorzieningen of bij open bodemenergiesystemen? Dan moet u hiervoor een vergunning bij de provincie aanvragen. In de meeste gevallen moet uw melding minimaal 2 weken van te voren binnen zijn.

Grondwater lozen

Voor het lozen van water moet u toestemming vragen. Het doorgeven van de hoeveelheid, locatie en startdatum van de lozing gaat via het indienen van een melding.

Direct een melding doen

Neem contact op met de juiste instantie

  • Voor lozingen op de riolering (indirecte lozing) is de gemeente waarin u wilt lozen uw aanspreekpunt.
  • Voor vragen over het onttrekken van grondwater en lozen in oppervlaktewater kunt u terecht bij uw waterschap.
  • Voor klachten of meldingen over vervuild oppervlaktewater kunt u terecht bij uw waterschap.