Milieu

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden. Hoe sneller, hoe beter. Want dan is de mogelijke milieuschade snel duidelijk en kunnen we goede maatregelen treffen.

Wat is een ongewoon voorval?
Voorbeelden van ongewone voorvallen zijn:

 • brand,
 • lekkages,
 • een explosie,
 • een ongeval of storing in het productieproces,
 • of een storing in de voorzieningen.

Direct melden
De Wet milieubeheer verplicht bedrijven ongewone voorvallen direct te melden als er (dreigende) gevolgen zijn voor de omgeving van het bedrijf. De melding moet u doen bij het provinciale meldloket, via 026 – 359 99 99.

Het is erg belangrijk een ongewoon voorval te melden omdat:

 • we daarmee mogelijke effecten op de omgeving van het bedrijf snel in kaart kunnen brengen en tot een minimum kunnen beperken;
 • door ongewone voorvallen te registreren we inzicht krijgen in de mate van beheersing van processen en deugdelijkheid van installaties binnen bedrijven.

wie doet de melding?
Een vertegenwoordiger van het bedrijf doet de melding.

Hoe meldt u?
Het melden van een ongewoon voorval doet u telefonisch: 026 – 359 99 99.

Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Hoe gaat het daarna verder?
Na uw melding bellen wij u. We ontvangen namelijk graag de volgende gegevens van u:

 • de aard van het voorval;
 • de oorzaken van het voorval;
 • de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 • alle andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het milieu van het voorval te kunnen beoordelen;
 • de maatregelen die u neemt of overweegt om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
 • de maatregelen die u neemt of overweegt om te voorkomen dat een dergelijk voorval zich in de toekomst nogmaals voordoet.

U kunt ook zelf met onze inspecteur, die betrokken is bij uw bedrijf, contact opnemen.
Of bel ons op het algemene nummer: 024 – 751 77 00.