Milieu

Milieu

Samen zijn we verantwoordelijk voor het behoud van een veilig en schoon milieu. Hiervoor heeft de overheid regels opgesteld. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen controleert bedrijven of ze zich wel aan de milieuregels houden. Ook geeft de ODRN advies bij milieuproblemen zoals asbest, slopen, water- en luchtvervuiling.

Veelgestelde vragen over drugsafval

Illegale dumpingen van drugsafval komen regelmatig voor in onze regio. Bij het signaleren en opruimen van het afval zijn vele partijen betrokken. De ODRN is er een van. We zetten een aantal veelgestelde vragen over drugsdumping en de rol van de ODRN op een rijtje.

Klachten melden

Milieu- en bouwklachten kunt u melden bij het provincieloket. De provincie zet de klacht dan door naar de juiste instantie.

Milieuwetgeving

U heeft als ondernemer te maken met milieuvoorschriften.

Milieuplicht

U heeft als ondernemer te maken met milieuvoorschriften. Deze zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit onder de Wet milieubeheer.

Water

We zijn zuinig op ons water. Het lozen van (vervuild) water of het onttrekken van grondwater, kan veel invloed hebben op ons milieu.

Lucht

Zware industrie en verkeersstromen zoals wegverkeer en vliegverkeer hebben veel invloed op het milieu en de luchtkwaliteit. Wij adviseren onze opdrachtgevers over luchtkwaliteit en voeren geurmetingen en emissiemetingen uit.

Ongewoon voorval melden

Bedrijven moeten een ongewoon voorval (incident of afwijking van de reguliere bedrijfsvoering) melden bij het bevoegd gezag.